Hoppa till innehåll

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017

Stockholm, 7 september 2017
Till: Saco
Gem 2017/0217

Sveriges läkarförbund tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på ovanstående delbetänkande från Forskningsdatautredningen. Läkarförbundet har inga invändningar mot innehållet i remissen och tillstyrker därför utredningens förslag. Avslutningsvis fäster vi uppmärksamheten på en betänklighet angående regelverket för forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Läkarförbundet ställer sig bakom att införa en forskningsdatalag i enlighet med delbetänkandets förslag. Syftet med den föreslagna forskningsdatalagen är att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som ett gott skydd för enskildas personliga integritet erbjuds. Forskningsdatalagen bör kunna bidra till att detta uppfylls.

Vidare instämmer Läkarförbundet i att etikprövning enligt etikprövningslagen är att betrakta som en sådan särskild och lämplig skyddsåtgärd som dataskyddsförordningen kräver för att forskning på känsliga personuppgifter ska vara tillåten. Att kraven på etikprövning utvidgas till att avse även biometriska personuppgifter, genetiska personuppgifter och uppgifter om en individs sexuella läggning är rimligt.

Läkarförbundet instämmer även i att det kan vara lämpligt att en särskild utredning ser över behovet av eventuella förändringar i etikprövningsförfarandet. Ett differentierat etikprövningsförfarande, beroende på exempelvis ämnesområde eller risk för integritetskränkning, bör kunna bli ännu mer ändamålsenligt än idag.

Avslutningsvis vill vi, i likhet med uppdragets kommittédirektiv, trycka på vikten av att den nationella regleringen är så enhetlig som möjligt i sin utformning när det t.ex. gäller begrepp, uttryck och struktur samt hänvisningar till dataskyddsförordningen. Med flera befintliga regelverk inom olika delar av hälso- och sjukvårdsområdet (såsom kliniska prövningar, etik, biobanker, patientsäkerhet m.m.) och flera pågående utredningar ser vi en risk att så inte blir fallet. Med ett lapptäcke av regelverk är det även svårt att få en heltäckande bild över regleringarna som berör forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det finns således en risk för misstag och kryphål som kan medföra negativa effekter för de enskilda patienternas fri- och rättigheter samt säkerhet.

Med vänlig hälsning
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Utbildnings- och forskningsdelegationen
Ulrika Kaby, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare