Hoppa till innehåll

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 ”För dig och för alla”

Stockholm, 5 oktober 2017
Till: Socialstyrelsen

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter. Utredningen har lämnat förslag avseende sex frågor, vi tillstyrker förslagen men vill särskilt kommentera vissa.

Socialstyrelsen ska ta fram föreskrift angående informationsgivning så att en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte.

Sveriges läkarförbund är positiva till ett underförstått samtycke till att spara prover för vård- och behandlingssyfte, dock bara för detta syfte. Varje enskild patient måste dock kunna tacka nej till just denna del av vården utan att övrig behandling påverkas negativt. Vi ställer oss dock frågande till att Socialstyrelsen behöver ta fram en föreskrift om informationsgivning i frågan. Kan detta inkluderas i någon befintlig förskrift vore de lämpligare.

När det finns särskilda skäl, ska vävnadsmaterial ur primära biobanker kunna användas för att identifiera avlidna.

Som utredaren identifierar är det viktigt att alla tidigare och framtida provgivare informeras om detta nya användningsområde. Vi ser gärna att ett målgruppsanpassat informationsmaterial med all relevant information och provgivares rättigheter tas fram och distribueras till tidigare och framtida provgivare.

Vävnadsprover ska endast kunna utlämnas till utlandet efter det att mottagaren klargjort användningsområdet och efter etikprövning.

Provgivaren ska ha långtgående rättigheter gällande sina vävnadsprover i biobanker. Om utlämnande till utlandet sker på provgivarens begäran ska hens önskan respekteras och underlättas utan ovanstående regelverk.

Vi vill särskilt framhålla att det informationsmaterial till patienterna som planeras att tas fram måste finnas i olika versioner som ska vara användarvänliga, tydliga och översiktliga för de olika patientgruppernas behov.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Etik- och ansvarsråd
Fredrik Engdahl, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2017
Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 ”För dig och för alla”