Hoppa till innehåll

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Stockholm, 11 oktober 2017
Till: Saco

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande betänkande på remiss från Saco. Läkarförbundet, som inskränker sitt remissvar till de delar som avser hälso- och sjukvård, vill lämna följande synpunkter.

Uppförandekoder som tillämpningsstöd
I utarbetande av uppförandekoder för verksamhet inom hälso- och sjukvården är det av yttersta vikt att vårdens professioner involveras i ett sådant arbete.

Stärkt ansvarstagande
Vi delar kommitténs bedömning att de lagförslag som lämnades av Utredningen rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23) och i E-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) bör genomföras skyndsamt. Vi måste ha en lagstiftning som gör det möjligt att utbyta information, som tillåter att informationen följer patienten och inte hindras av fiktiva gränser mellan olika vårdgivare och mellan landsting. Samtidigt som patienten ges större inflytande över att tillgängliggöra informationen till de vårdkontakter hen har.

Forskning om personlig integritet
Inom vårdområdet behövs mer forskning när det gäller patienternas syn på personlig integritet när den ställs mot andra värden såsom patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och forskning. Sådan kunskap är viktiga utgångspunkter för utvecklingen av den digitala vården.

Integritetsskyddande teknik och arbetssätt
Användningen av integritetsskyddande teknik som måste öka. Ett gott integritetsskydd är en nödvändig faktor för att åstadkomma en god och säker hälso- och sjukvård. T.ex. behöver patientinformationen vara strukturerad och presenterad så att vårdpersonal lättare kan söka och hitta den information som behövs vid vårdtillfället, vilket minskar behovet av att leta runt efter informationen i hela journalen. Funktioner för samtycke och spärrar behöver moderniseras och göras mer flexibla för att stärka patientens roll och möjliggöra verkliga val för individen. Så som systemen är utformade idag har patienterna i princip inga möjligheter att själv välja vilka uppgifter man vill dela och med vem man vill dela. Arbetet med att ta fram tekniska lösningar för att förbättra integritetsskyddet utan att försämra patientsäkerheten är enligt oss ett eftersatt område.

Sammanfattningsvis anser Sveriges läkarförbund att det är viktigt att hälso- och sjukvården kan hantera patientuppgifter på ett smidigt och effektivt sätt samtidigt som patienternas integritet värnas. Reglerna för hantering av personuppgifter i patientdatalagen har visat sig vara inte helt enkla att tillämpa och förstå för vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för en säker och ändamålsenlig hantering av personuppgifter i verksamheten. Det är även av yttersta vikt att vårdgivarna verkligen tar sitt ansvar och utformar tydliga och användarvänliga rutiner som fyller ut och underlättar tillämpningen av regleringen i Patientdatalagen i verksamheten. Ett tydligt och lättöverskådligt regelverk skulle enligt vår bedömning bidra till ökad skydd för den personliga integriteten.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Etik och ansvarsrådet
Fredrik Engdahl, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare