Hoppa till innehåll

Tillsyn över den personliga integriteten

Stockholm, 11 januari 2017
Till: Saco
SOU 2016:65

Sveriges läkarförbund delar utredningens slutsats att både Datainspektionen och IVO också fortsättningsvis bör utöva tillsyn över personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården. För att tillsynen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att myndigheterna samråder i ärenden som gäller behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård. Syftet med samrådet måste både vara att IVO ska beakta Datainspektionens kunskaper inom området och att Datainspektionen får del av IVO:s kunskaper inom hälso- och sjukvård, journalföring och patientsäkerhet. Förbundet vill poängtera vikten av att resultatet av myndigheternas tillsyn återkopplas till de berörda verksamheterna för att därigenom främja integritet och säkerhet i vårdens IT-system.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Heidi Stensmyren,
Ordförande
Maria Lilja,
Handläggare, Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare