Hoppa till innehåll

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Stockholm, 16 maj 2018
Till: Socialstyrelsen
Gem 2018/0148

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m., Dnr 4.1- 10732/2018

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och vill framföra följande.

Socialstyrelsen föreslår ändringar i läkemedelsföreskriften (HSLF-FS 2017:37). Icke legitimerad personal i ambulans och räddningstjänsten får med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställa och administrera medicinskt oxygen till en patient, utan att en sjuksköterska har gjort en behovsbedömning. Genom att utvidga behörigheten till att även omfatta administrering av naloxonläkemedel öppnar det upp möjligheter för räddningstjänsten att kunna behandla opioidorsakade överdoser med naloxonläkemedel i väntan på ambulans. Socialstyrelsen föreslår vidare vissa ändringar i ambulansföreskriften (SOSFS 2009:10).

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget till ändringar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson
Styrelseledamot

Björn Södergård
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd