Hoppa till innehåll

Delbetänkande – Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018

Stockholm, 13 juni 2018
Till: Saco
Gem 2018/0140

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter:

Sveriges läkarförbund ställer sig positiv till förslaget att möjliggöra deltidssjukskrivning inom studiemedelssystemet. Att införa fyra grader av nedsättning möjliggör för studerande som i varierande grad har nedsatt studieförmåga att kunna fortsätta studera med bibehållet studiemedelsbelopp. Idag krävs att en studerande är helt oförmögen att studera för att omfattas av bestämmelser om studiemedel under sjukdom, vilket inte alls är flexibelt.

För läkarstudenten

Läkarförbundet ser också positivt på förslaget av att detta utformas i kombination med en kontrollfunktion av i vilken omfattning den sjukskrivne studerade. Möjligheten till deltidssjukskrivning är inte alltid förenligt med utbildningens upplägg, men exempelvis läkarstuderande har ofta olika delkurser under terminens gång. Att kunna avgöra huruvida den studerande har nedsatt studieförmåga för vissa moment, men kapabel att delvis följa kursens gång i andra är en viktig aspekt.

För läkaren

Läkarförbundet står bakom förslaget att läkarens bedömning bör ske i förhållande till de faktiska studier som bedrivs, där den studerande själv kan bestämma vilka aktiviteter på utbildningen som denne inte klarar av. Föreslaget system kommer att efterlikna det ordinarie sjukförsäkringssystemets regler kring delvis nedsatt arbetsförmåga vilket underlättar efterlevnaden och förståelsen för systemet för de läkare som ska bedöma sjukdomen.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Heidi Stensmyren
Förbundsordförande

Sara Widebeck
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Delbetänkande – Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018