Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Stockholm, 10 september 2018
Till: Socialstyrelsen
Gem 2018/0237

Sveriges läkarförbund tackar för inbjudan att få lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget i sin helhet. Vi tror att det föreslagna tillägget i målbeskrivningen väsentligt kommer att underlätta möjligheten att nå måluppfyllelse utan att avkall sker på utbildningens kvalitet.

Avslutningsvis vill vi framföra att vi ser mycket positivt på att Socialstyrelsen var lyhörd och hörsammade Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologis påpekande och önskemål.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbunds Utbildnings- och forskningsdelegation

Ulrika Kaby
Utredare
Avdelningen för Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring