Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018)

Stockholm, 7 september 2018
Till: Socialdepartementet
Gem 2018/0223

Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerat förslag. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

Inledningsvis

Läkarförbundet instämmer i rådets bakgrundsbeskrivning av att det finns ett behov av att medlemsstaterna och hälso- och sjukvården erkänner och reagerar på den oro som många av EU:s medborgare känner inför vaccination. Vi välkomnar därför initiativet till stärkt samarbete, särskilt avseende förtroendeproblematiken och tillgång till vaccin, samt forskning och utveckling av vacciner.

Rådets förslag och rekommendationer

Läkarförbundet är i huvudsak positivt till rådets rekommendationer och att rådet välkomnar kommissionens avsikt att i nära samarbete med medlemsstaterna, liksom enskilt, vidta en rad åtgärder. Vi vill som allmän synpunkt dock framföra att situationen varierar mellan EU-länderna. Det innebär att samma idéer och förslag för att öka vaccinationstäckningen inte automatiskt kan användas överallt. Därtill vill vi betona att Sverige har hög vaccinationstäckning utan obligatorium. Vi menar därför att obligatoriska vaccinationer inte är en framkomlig väg, åtminstone inte i ett svenskt sammanhang.

Information och förtroende

När det gäller de olika förslag som syftar till att ge allmänheten korrekt information och bekämpa mytbildning eller desinformation, anser vi att det är en god idé att samla tillförlitlig information om vaccinationer i en europeisk webbportal. Det är viktigt att informationen i portalen är trovärdig och företagsoberoende. Av den anledningen vill vi framhålla vikten av att lyfta såväl fördelar som eventuella risker med vaccination. Den oro som finns för vaccinationer kan vara adekvat och bottna i exempelvis en rädsla för att drabbas av komplikationer. Vi menar att man på alla sätt bör eftersträva neutral och ärlig information då det är enda sättet att förhindra spridning av desinformation och misstänksamhet. De som författar och ansvarar för denna information ska vara experter inom vaccin.

Vidare kan informationsspridningen intensifieras, till exempel skulle Vaccinationsveckan kunna uppmärksammas mer, speciellt i Sverige. En viktig anledning är att kommunicera att vaccination är normen – att avstå vaccination är undantaget.

Gemensamt basschema

Ett gemensamt basschema borde inte vara kontroversiellt. Motivet för gemensamt schema ska vara att alla EU-medborgare ska ha samma rätt till ett optimalt skydd. Det finns dock utmaningar i genomförandet.

Sverige har ett vaccinationsprogram med både relativt få antal doser och få sjukdomar vi vaccinerar mot. I texten anges anledningar för varierade scheman som ”sociala, ekonomiska och historiska skäl” men även epidemiologiska skäl bör nämnas. Skillnader i epidemiologi mellan länder/regioner kan göra att vissa skillnader bör kvarstå, som till exempel vaccin för meningokockinfektion, TBE och tuberkulos. Ansvarsfrågan bör tydliggöras när det kommer till att tillhandahålla data för hur den epidemiologiska situationen ser ut i olika delar av Europa angående just vaccinförebyggbara sjukdomar.

När man rekommenderar ett gemensamt basschema måste det övervakas och följas upp i de länder som ändrar sitt schema. Detta är ett bra tillfälle att på nytt framföra att det behövs ett fungerande vaccinationsregister i såväl Sverige som i Europa. Övervakningen kan med fördel koordineras via nationella laboratorier, sjukhus och folkhälsomyndigheter samt ECDC. Det behövs troligen även ett arbete för att harmonisera diagnostik och analysmetoder för gemensam övervakning.

Variation i täckningsgrad och tillgänglighet

Vår uppfattning är att olika vaccinationsscheman är en ovanlig anledning till att människor känner tveksamhet inför vaccination. Vi ser därför inte att ett gemensamt basschema kommer lösa det problemet och vi ställer oss frågande till om det finns vetenskapligt stöd för att ett gemensamt vaccinationsschema skulle öka vaccinationstäckningen.

Vi har ett förbehåll i relation till rådets förslag om att förenkla och bredda möjligheten till att erbjuda vaccination på t.ex. apotek (förslag nr 4). Läkarförbundet menar att all vaccinering som ingår i det nationella basprogrammet bör hanteras inom hälso- och sjukvården. Utifrån Sveriges perspektiv, där vaccinationstillfällen för barn är framgångsrikt kopplade till välfungerande hälsobesök på både BVC och i Elevhälsan, skulle det snarast vara negativt om barn vaccineras på många olika ställen. Hela barn- och skolhälsovård bygger på förtroende för organisationen och de som arbetar där. När det gäller annan vaccinationsverksamhet (t.ex. privata vaccinationskliniker) skall de uppfylla Socialstyrelsens krav, inklusive krav på läkarordination. Med det menas att det ska finns någon med behörighet som ansvarar för verksamheten. Därtill ska verksamheten bedrivas patientsäkert och av personal med tillräcklig kompetens. Om apoteken uppfyller dessa krav har vi inga ytterligare invändningar.

Brist på vaccin

Vad gäller vaccintillgång kan ett samarbete vara betydelsefullt och koordinering av vaccintillgång är önskvärt. Erfarenhet visar att brist på vaccin utlöser osäkerhet samt utmanar tillit och infrastrukturer. Detta har varit ett problem i Sverige, framför allt under åren 2014–2015. Vid eventuella europeiska upphandlingar är det viktigt att skapa förutsättningar för att många vaccintillverkare ska kunna verka på marknaden. Eventuellt kan man även utforska möjligheten till att främja europeisk tillverkning av vaccin.

Övriga kommentarer

Vi välkomnar att man lyfter vaccinationer för vuxna. Livslångt skydd genom vaccination bör eftersträvas och, om möjligt, vara kostnadsfritt för individen. Det är även bra att man uppmärksammar hälso- och sjukvårdspersonalens vaccinationer då det är ett eftersatt område. Det vore även bra om möjlighet bereds att följa upp vaccinationstäckning av personal. Därtill anser vi att EU bör arbeta för att vaccinationsprogram prioriteras tydligare i låg- och medelinkomstländer.

Idén om ett europeiskt vaccinationskort som både hälso- och sjukvård och familjer har tillgång till är tilltalande. Detta kort bör vara digitalt med automatiserade förslag på kompletterande vacciner och intervaller. Kortet skulle underlätta för familjer som flyttar mellan länder, städer eller vaccinationsenheter.

Vi välkomnar förslaget att samordna och uppmuntra forskning kring vacciner, såväl av nya som befintliga vacciner. Det gäller kanske framför allt användningen i växande samhällsgrupper, till exempel prematurt födda barn eller individer med immunsuppressiv behandling.

Avslutningsvis

Läkarförbundet är positivt till ett mer samordnat stöd från EU på vaccinationsområdet. Därtill menar vi att EU bör ha en beredskapsplanering för att ett utbrott kan ske av en ny eller förändrad form av smitta där vaccin i dagsläget saknas. Till sist vill vi även påminna om vikten av att värna om den höga vaccinationstäckningen i Sverige vad gäller vaccinationer i basprogrammet. Till det hör också att värna om de strukturer som upprätthåller detta, barnhälsovården och elevhälsan, som gör ett mycket viktigt arbete.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Heidi Stensmyren
Ordförande Sveriges läkarförbund

Sara Tunlid
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018)