Hoppa till innehåll

Framtidens biobanker

Stockholm, 25 juni 2018
Till: Socialdepardementet
S2018/00641/FS

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Nuvarande biobankslagstiftning har tillämpats sedan 2003. Redan i rapport 2005/5527HS från Socialstyrelsen riktades kritik mot lagen. I skrivelse från SKL S 2014/5050/FS påtalades problem med praktiska och ekonomiska förutsättningar för den kliniska vården att tillämpa biobankslagen. Regeringen tillsatte därför utredningen ” En ändamålsenlig reglering för biobanken” 2016:04.

Det remitterade betänkandet innehåller många olika förslag, som på ett rimligt sätt förefaller adressera den kritik som riktats mot nu gällande reglering. Vi är i stort eniga med utredaren men vill ge vissa synpunkter.

Vi vill understryka att med inrättandet av biobanker vilar stora skyldigheter och ett stort ansvar på huvudmannen. Det är viktigt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som föreslå bedriva tillsynen över att biobanker har resurser och beredskap för denna tillsyn. Vi anser dock att vid allvarligare överträdelser ska rätten att inneha biobank kunna ifrågasättas.

Vi ställer oss positiva till att förbudet att förvara prover utomlands föreslås tas bort, men om detta ska vara görligt måste det garanteras att samma säkerhetsnivå som i Sverige tillämpas i det land som provet förvaras i.

Med vänlig hälsning SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik och Ansvarsråd

Fredrik Engdahl
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare