Hoppa till innehåll

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Stockholm, 2 mars 2018
Till: Justitiedepartementet
AJ-nr 8/18

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter.

I betänkandet föreslås införas en ny lag om hemlig dataavläsning. Syftet är att förbättra möjligheterna att bekämpa allvarlig brottslighet.

Läkarförbundet har inget att erinra mot förslagen i betänkandet. Det är rimligt att de brottsutredande instanserna ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning för att bekämpa den allvarligaste brottsligheten. De kriterier som uppställs för att åtgärden ska vara tillåten förefaller rimliga och utgör, enligt förbundets uppfattning, en adekvat avvägning mellan behovet av att kunna utreda allvarlig brottslighet och skyddet för den enskildes personliga integritet.

Det är bra att det i den föreslagna nya lagen uttryckligen framgår att hemlig dataavläsning inte får avse uppgifter i informationssystem som stadigvarande används i verksamhet som bedrivs av bl.a. läkare (11 §). Inom hälso- och sjukvården behandlas stora mängder mycket integritets-känsliga uppgifter och det är angeläget att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården undantas från möjlighet till denna typ av övervakning. För tydlighetens skull vore det bra om det i lagkommentaren till den aktuella paragrafen anges att med ”verksamhet som bedrivs av läkare” avses alla verksamheter inom vilka läkarverksamhet bedrivs och inte endast verksam-heter där läkare är ägare eller motsvarande. I kommentaren bör även förtydligas vad som ska gälla för t.ex. wifi-uppkoppling och besöksdatorer som vårdgivare i sina lokaler tillhandahåller för besökare. Ifall sådana wifi-uppkopplingar eller besöksdatorer inte används i själva vården bör förbudet mot hemlig dataavläsning knappast gälla endast av den anledningen att de tillhanda-hålls i en vårdgivares lokaler. I annat fall skulle brottslingar kunna välja att utnyttja dessa kommunikationsvägar i syfte att undgå risk för dataavläsning.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Tomas Hedmark, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet