Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Behov av förlängd övergångsbestämmelse för nya specialiteter (2015:8)

Stockholm, 4 oktober 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0169

Sveriges läkarförbund har fått frågor från Socialstyrelsen om behovet av att förlänga övergångsbestämmelser för nya specialiteter som infördes med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).
Den aktuella övergångsbestämmelsen gäller kravet på att den huvudansvariga handledaren ska ha samma specialitet som ST-läkaren vill uppnå och att verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring (eller den som verksamhetschefen utsett att göra den bedömning som hen annars ska göra av ST-läkares kompetens) också ska ha samma specialitet som ST-läkaren vill uppnå. Övergångsbestämmelsen säger att för specialiteterna: arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin, skolhälsovård, vårdhygien och äldrepsykiatri måste den huvudansvariga handledaren/verksamhetschefen inte ha samma specialitet som ST-läkaren vill uppnå utan det går också bra med vissa andra specialiteter.
Sveriges läkarförbund bedömer att övergångsbestämmelserna för de nya specialiteterna i SOSFS 2015: 8 kan behöva förlängas. Situationen för specialiteterna ser dock olika ut, vilket gör att deras respektive önskemål skiljer sig åt. Socialstyrelsen behöver därför nogsamt förhålla sig till de berörda specialitetsföreningarnas respektive svar.
I exempelvis beroendemedicin finns i dagsläget ett fåtal specialister, ojämnt spridda över landet, det blir svårt för specialiteten när övergångsbestämmelserna upphör att axla det utbildningsansvar som åläggs dem i form av handledarskap. Kurser riktade till ST-läkare i beroendemedicin har funnits en kort tid, de första METIS-kurserna introducerades 2019 och SK-kurser introduceras först 2020 – bristen på kurser har därmed fungerat som en flaskhals, och försvårat genomströmning av ST-läkare.

En annan aspekt att beakta kan vara förlusten av den samlade erfarenheten och kunnandet av att utbilda och ansvara för ST-läkare som huvudansvariga handledare och verksamhetschefer inom angränsande specialiteter har idag, när övergångsbestämmelserna upphör att gälla och relativt nyblivna specialister inom respektive specialitet själva ska axla det fulla ansvaret.
För andra specialiteter ser situationen bättre ut. I palliativ medicin har över 100 specialister utbildats, och specialitetsansvariga bedömer att det finns tillräckligt med specialister för att kunna bära utbildningsansvaret – de ser således inget behov av förlängda övergångsbestämmelser.
Upphör övergångsbestämmelsen efter den 30 april 2020, som det är planerat, kan skapandet av nya ST-tjänster försvåras, flaskhalsar i utbildningarna kan uppstå, och utbildningarnas kvalitet kan påverkas menligt för de specialiteter som inte hunnit utbilda tillräckligt många specialister.
Läkarförbundet rekommenderar därför att övergångsbestämmelsen förlängs för de specialiteter som flaggar för att så behövs, så att fler specialister hinner utbildas. Hur lång förlängningen ska vara får avgöras av specialitetsföreningarnas egna önskemål och Socialstyrelsens samlade bedömning.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Thomas Parker, utredare
Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Behov av förlängd övergångsbestämmelse för nya specialiteter (2015:8)