Hoppa till innehåll

Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar

Stockholm, 10 september 2019
Till: Försäkringskassan
Gem 2019/0105

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade föreskrifter på remiss och vi vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Läkarförbundet är allmänt positiva till att man har ett tydligt nationellt regelverk med föreskrifter som styr både innehåll i utredningen och vilka kompetenser utredarna innehar. Vi är dock starkt kritiska till nivån på timersättning för läkare som vi anser är allt för låg.

Specifika synpunkter

Läkarförbundets uppfattning är att en övervägande majoritet av de individer som kommer att genomgå en utredning har en komplex sjukhistoria med ett flertal samtida tillstånd. Det är allmänt känt att stor del av den rutinmässiga hälso- och sjukvården har väntetider och resursbrist varför vi ser positivt på att sjukvården ersätts och att utredningen i huvudsak sker i ett ”separat spår”.

Det finns en inneboende risk för att arbetsförmågeutredningar ensidigt är utarbetade av Försäkringskassans behov av standardisering. Individer med komplex sjukhistoria kan mer svårligen bedömas utifrån helt standardiserade mallar. Det är viktigare att individen får en rättvis och jämlik bedömning av sitt tillstånd än att handläggningen på Försäkringskassan blir förenklad.

Läkarförbundet anser också att individens egen bedömning av den egna arbetsförmågan borde ingå i rutinmässiga utlåtanden till Försäkringskassan. Det bör därmed både i Försäkringsmedicinska utredningen och i utlåtandet finnas en inlaga från individen själv som kan kommenteras/bekräftas/avfärdas av vården.

Standardiserade försäkringsmedicinska utredningar av arbetsförmåga, som ska ligga till grund för bedömningar av rätt till ersättning vid fördjupade bedömningar borde ha prövats i större uträckning i pilotprojekt innan de blev föreskrift. Med andra ord kan breddinförande till nya enheter skilja sig från enheter som genomfört utredningar en längre tid.

Försäkringskassans kräver att personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna ska ha genomgått specifik utbildning. Av §11 i Försäkringskassans Författningssamling specificeras att ersättning ska utgå för personal som deltar i Försäkringskassans utbildningar. Läkarförbundet är positiva till att de som utför utredningen ska genomgå utbildning men vi vill poängtera att Försäkringskassan ska stå för hela kostnaden inklusive lön och ersättningar kopplade till utbildningen. Vidare anser vi att man borde ha en föreskrift om fortbildning efter genomförd utbildning och inte enbart krav på att man utfört en utredning. Även fortbildningen ska bekostas av Försäkringskassan. Att helt överlåta utbildningens innehåll till Försäkringskassan anser vi även är lite tveksamt eftersom individens behov av en rättvis bedömning behöver beaktas. Vi anser även att det är rimligt att det som står i §11 även gäller ersättning för utbildningskostnader för personal hos underleverantörer.

Läkarförbundet är tveksamma till nivån på maxbeloppen för en aktivitetsförmågeutredning och starkt kritiska till att timersättningen för läkare som är satt till 800 kronor per timme. Regeringen har för år 2018 beslutat att timkostnadsnormen för statens ersättning till jurister som är godkända för F-skatt är 1 359 kr, exklusive mervärdesskatt. Landstingen måste ersättas till minst denna nivå. Vi saknar dessutom förslag på hur ersättningarna ska räknas upp. Det är viktigt att en uppräkning regleras tydligt.

I konsekvensanalysens del om skriftliga utlåtanden så ställer man krav på att kompletteringar gällande utlåtande ska vara myndigheten tillhanda senast 5 veckor efter det som stipuleras i förordningens §7, någon §7 finns dock inte i texten. Läkarförbundet vill även påpeka att detta är en kort tid, det borde istället ges ytterligaret tid för den utredande enheten när Försäkringskassan kräver att de ska inkomma med kompletteringar. Den utredande verksamheten ska inte drabbas negativt när myndigheten själv inte kan leva upp till förordningens krav.

 

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare avdelningen politik och profession
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar