Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård, dnr. 640/2019

Stockholm, 27 juni 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0114

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sveriges läkarförbund ställer sig positiv till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Enligt Socialstyrelsens konsekvensutredning så uteblir en stor andel av de placerade barnen från normala hälsokontroller inom hälso- och sjukvården, de har en lägre

vaccinationstäckning, de genomgår färre syn- och hörselkontroller på barnavårdscentralerna och har högre andel neuropsykiatriska diagnoser vilket riskerar att hindra dessa elever från att nå utbildningens mål.

Mot bakgrund av detta föreslår Läkarförbundet en komplettering av förslaget till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av de placerade barnen.

Läkarförbundet anser att förslaget även bör innefatta att elevhälsans medicinska insatser/skolhälsovården skall delges dokumentation och resultat från dessa hälsoundersökningar. Detta kan ses som en viktig samverkan mellan hälso-och sjukvården och elevhälsan. Genom denna samverkan mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan får de placerade barnen möjlighet till att i ett tidigare skede få sina eventuella behov av anpassningar och särskilt stöd i skolan tillgodosedda. Kompletterande vaccinationer samt

hälsouppföljningar som faller inom elevhälsans medicinska insats/skolhälsovården kan då också erbjudas i korrekt tid samt på ett mer patientsäkert sätt.

 

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Hälso- och sjukvårdspolitisk utredare, avdelningen för politik och profession
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård, dnr. 640/2019