Hoppa till innehåll

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40

Stockholm, 16 januari 2019
Till: Saco
Rnr 87.18

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40).
Förslaget överensstämmer i stort med det förslag som parterna den 10 juli 2018 överlämnade till arbetsmarknadsdepartementet. Sveriges läkarförbund tillstyrker lagförslaget i sin helhet.

Av motiveringen till partsförslaget (41 d § 1 st 4 p) framgår tydligt att denna punkt är en kodifiering av arbetsdomstolens praxis om undanträngning, den så kallade Britanniaprincipen. Sveriges läkarförbund önskar att detta framgår tydligare i överväganden och författningskommentar (s 34 och s 57), så att förarbetena fullt ut överensstämmer med intentionerna med parternas förslag. Sveriges läkarförbund anser att man även kan fundera över om det avses någon skillnad i sak mellan individuella tvister och rättstvister. I lagförslaget (41 e §) används begreppet individuella tvister medan författningskommentarerna använder sig av begreppet rättstvister vilket kan skapa onödig begreppsförvirring.

I promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. Sveriges läkarförbund anser dock att det är viktigt att reglerna träder i kraft så snart som möjligt. Med tanke på att parternas förslag offentliggjordes redan i juni 2018 och att en bred majoritet av riksdagens partier uttalat sitt stöd för förslaget, borde det vara möjligt med en snabbare behandling så att riksdagen kan besluta om lagändringarna och att de träder i kraft den 1 juli 2019.

Med vänlig hälsning

Sveriges läkarförbund
Heidi Stensmyren Ordförande

Arbetsliv och juridik
Stefanie Friberg
Björn Santesson
Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40