Hoppa till innehåll

Remiss avseende Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Stockholm, 17 oktober 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0187

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och vill framföra följande synpunkter.
Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av förslagen och har delvis olika perspektiv på förslagen. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Vänliga hälsningar
Heidi Stensmyren
Förbundsordförande
Sveriges Läkarförbund

Per Wahlstedt
Utredare
Politik och profession

Remissvar från Svenska neurologföreningen bifogades till svaret.
Finns här i sin helhet:

Svenska Neurologföreningen bifaller denna remiss.
Detta standardiserade sätt att hantera en patient drabbad av en progredierande demensjukdom kan användas för alla likartade kroniska neurologiska sjukdomar med kopplad demens, tex parkinson-plus syndrom, ALS. MS m.fl. Att möta den enskilde drabbade personen med olika mångprofessionella insatser baserat på individens växlande behov under olika faser av det fortlöpande sjukdomsförloppet är patientcentrerad vård och skapar samordning i stället för barriärer mellan olika vårdformer samtidigt som modellen kan anpassas till regionernas lokala förutsättningar. Speciellt viktigt är att vården innehåller en aktivt uppsökande och erbjudande av vårdinsatserna och inte att vården passivt inväntar personens och närståendes aktivitet. SNF ser positivt också på det inbyggda kontinuerliga inslaget av utbildning både av vårdpersonal och av anhöriga och patient för att få hjälp med att utskilja möjliga personcentrerade stödinsatser och ett framtida system för utveckling och implementering av nya möjliga insatser. Att utse kontaktperson (spindel i nätet) för patient och närstående utgör ett bra och konkret förslag som garanterar att stödinsatserna anpassas till personens olika behov under olika faser av en progredierande sjukdom.
På uppdrag av Svenska Neurologföreningens styrelse

Ingela Nilsson Remahl
Doc, överläkare
Ordförande i Etik- och kvalitetsutskottet

Shala Ghaderi Berntson
Doc, överläkare
Ordförande i SNF

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Remiss avseende Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom