Hoppa till innehåll

Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

Stockholm, 10 september 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0176

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.
Läkarförbundet anser att det är angeläget att Sverige arbetar för att motverka organhandel. Förbundet tillstyrker därför utredningens förslag att Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (Santiagokonventionen).

Läkarförbundet har inga invändningar mot de lagändringar som föreslås för att Sverige till fullo ska uppfylla konventionens krav. Inte heller har förbundet något att erinra mot att Sverige utnyttjar konventionens reservationsmöjligheter i de två avseenden som föreslås.

Utredningens lagförslag innebär att fler handlingar kopplade till organhandel och felaktig hantering av organ kriminaliseras. För att en svensk domstol ska kunna döma till ansvar för handlingar som skett i ett annat land krävs dock s.k. dubbel straffbarhet. Det innebär att den aktuella handlingen måste vara otillåten inte bara i Sverige utan även i det land där handlingen skett. Ett sådant krav på dubbel straffbarhet är visserligen inte otillåtet enligt Santiagokonventionen. Läkarförbundet anser dock att det kan finnas skäl att överväga om Sverige i fråga om organhandel bör frångå kravet på dubbel straffbarhet. Överväganden i denna fråga bör lämpligen ske inom ramen för en statlig utredning, som får analysera frågan ur bl.a. juridiskt och etiskt perspektiv.

Vänliga hälsningar
Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
Kontakt via e-post
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare