Hoppa till innehåll

Särskilt förordnande för läkare (S2019/02929/FS)

Stockholm, 17 september 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0167

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget att det i patientsäkerhetslagen införs en bestämmelse (med följdändringar i patientsäkerhetsförordningen) om att särskilt förordnande att utöva yrke inom sjukvården meddelas av Socialstyrelsen eller, i vissa fall, av region eller kommuner som inte ingår i en region.

Antalet läkare som genom särskilda förordnanden anställs för AT-tjänst och vikariat är relativt stort. I det fall Socialstyrelsen skulle fortsätta att ensamt meddela särskilda förordnanden innebär det en risk för att Socialstyrelsens handläggningstider kan öka i andra ärendekategorier, vilket i sin tur innebär att myndigheten kan få svårigheter att leva upp till de tidsfrister som ställs i yrkeskvalifikationsdirektivet. Läkarförbundet bedömer det därför vara en tillfredställande ordning att regioner och kommuner åter får möjligheten att själva förordna icke legitimerade läkare. Förslaget i promemorian bedöms medföra positiva effekter för bemanningen och kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvårdspersonal.

När nu regionerna återfår ansvaret för att i vissa fall meddela särskilt förordnande vill vi framföra följande:

Det är viktigt att det inom regionerna finns tydliga rutiner för hur man hanterar de särskilda förordnandena och att det finns en kontrollfunktion för att rutinerna följs. Det måste vara en rättssäker ordning så att bedömningen blir likartad för alla sökanden. Det måste finnas rutiner för de kontroller av de sökanden som man gör inför anställning på särskilt förordnanden, t.ex. att man begär examensbevis från de som ska anställas som AT-läkare. Regionerna måste också säkerställa att de personer man anställer på särskilt förordnande får adekvat handledning.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andra vice ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Utredare, avdelningen för politik och profession
Sveriges Läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare