Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2020-037937)

Stockholm, 25 maj 2020
Till: Läkemedelsverket
Gem 2020/0104

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet kan inte tillstyrka förslaget om att elektronisk förskrivning till människa ska vara huvudregel vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit så länge inte en välfungerande kostnadsfri lösning med enkel inloggning finns tillgänglig för förskrivare som inte har tillgång till ett vårdsystem med fungerande anslutning. Vi hänvisar till det remissvar vi lämnade in gällande dnr 3.1.1-2019-040498 där vi har utvecklat detta resonemang.

Läkemedelsverket har i sitt förslag förlängt ikraftträdandet från den 15 april 2021 till den 1 oktober 2021. Vi kan konstatera att E-hälsomyndigheten (EHM) flera gånger skjutit fram sin planerade leverans av webbingången där läkare kan skriva ut elektroniska recept. När vi skrev föregående remissvar i ärendet (dnr 3.1.1-2019-040498) uppgavs att EHM skulle vara klara med denna webbingång 1 juni 2020. EHM har senare uppgivit att denna del skulle vara klar i november 2020 och vid ett möte för ett par dagar sedan uppgav EHM att detta skulle vara klar i maj 2021.

Läkarförbundet följer EHM:s arbete med NLL och kan konstatera att det är ett stort uppdrag som myndigheten har fått. Det finns uppenbara risker att myndigheten inte kommer att kunna hinna leverera en välfungerande kostnadsfri webbaserad ingång till NLL med BankID som legitimeringssätt inom utsatt tid. Det bör därför finnas en övergångsbestämmelse som säger att föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2021 förutsatt att en välfungerande kostnadsfri webbaserad ingång till NLL med BankID som legitimeringssätt finns tillgänglig för landets förskrivare. Läkemedelsverkets föreskrifter kommer annars att begränsa den fria förskrivningsrätten vilket Läkarförbundet inte finner acceptabelt.

Till detta kommer att när EHM väl är klar med sitt uppdrag så behöver det finnas tid för utbildning i det nya systemet så att landets alla förskrivare kan hantera det på ett patientsäkert sätt. Det är inte troligt att detta hinner ske på de drygt fem månader, som dessutom infaller under semesterperioden, som finns till förfogande för detta enligt Läkemedelsverkets förslag.

Vänliga hälsningar

Karin Båtelson
Ordförande Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2020-037937)