Hoppa till innehåll

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17)

Stockholm, 18 augusti 2021
Till: Saco
Gem 2021/0128

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Saco och vill lämna följande
synpunkter.

Inledning
Sveriges Läkarförbunds medlemmar är verksamma i alla tre sektorer inom arbetsmarknaden,
men är i huvudsak verksamma inom den offentliga sektorn. Utredningens förslag på
genomförande av principöverenskommelsen kommer att skilja sig åt på privat respektive
offentlig sektor, vilket är olyckligt då en modernisering av arbetsrätten borde komma alla
anställda till del, oavsett sektor. Det är därför viktigt att regeringen i det fortsatta
lagstiftningsarbetet bättre beaktar offentlig sektor.

Uppsägning från arbetsgivarens sida
Utredningen föreslår begreppet saklig grund ska bytas ut till sakliga skäl. I
principöverenskommelsen ställs krav på att förarbetsuttalande ska vara så förutsägbara som
möjligt för att undvika att den nya lagstiftningen inte blir tvistedrivande. Vidare så har
parterna klargjort i principöverenskommelsen att ingen förändring avses utifrån idag gällande praxis om vilka beteende, handlanden och omständigheter som ska anses utgöra brott mot anställningsavtalet.

För att förändringarna ska vara förutsägbara krävs alltså att det i förarbetena bättre klargörs
vilka delar av de tilltänkta reglerna som utgör ett förtydligande av gällande rätt och i vilka
delar de utgör en förändring av gällande rätt. Sveriges Läkarförbund vill understryka vikten
av ett sådant klargörande för att förändringarna ska få önskad effekt.

Det är av stor vikt att arbetstagare även fortsatt ska kunna framföra sin åsikt och ge kritik i
syfte att utveckla verksamheten utan att riskera sin anställningstrygghet. För medlemskåren
är det angeläget att de kan bibehålla sin professionella integritet, och kunna delta i
utvecklingen av hur vården organiseras efter pandemin.

Turordning
Huvuddelen av förbundets medlemmars anställningar regleras av AB (Allmänna
Bestämmelser), vilket de nya turordningsreglerna kommer att påverka genom att det
lagstadgade undantaget och avtalets regler om hantering av turordning kommer att gälla,
samtidigt. Det framgår inte av utredningen, trots dess uppdrag, hur denna situation ska
regleras på ett tillfredsställande sätt. I förhållande till privat sektor har således balansen i
denna fråga förskjutits till arbetsgivarens fördel.

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad
De nya bestämmelserna om omreglering innehåller begreppen lika arbetsuppgifter och
organisatorisk enhet. Begreppen hänger ihop, och det är önskvärt med mer vägledning från
förarbetena för att undvika onödiga tvister.

Begreppet huvudorganisation och kollektivavtalsdispositivitet
Den nya reformerade arbetsrättslagstiftningen kommer fortsatt att vara tvingande till
arbetstagarens förmån, men med möjlighet att genom kollektivavtal göra avvikelser från flera
av bestämmelserna.

Disposiviteten för reglerna om sakliga skäl i 7 § LAS kräver dock avtal på
huvudorganisationsnivå, vilket är en nivå som inte är reglerad i offentlig sektor. Sådana
avvikelser måste alltså för att vara gällande, slutas i avtal med en sådan sammanslutning av
arbetstagarorganisationer som avses i 6 § 3 stycket MBL dvs huvudorganisation eller förhandlingskartell. Liksom Saco ger uttryck för i sitt remissvar, så delar inte heller Sveriges Läkarförbund utredningens bedömning att det inte kan antas föreligga någon osäkerhet om
innebörden av 6 § 3 stycket MBL. I ett tidigt skede av utredningen stod det klart att
begreppet ”huvudorganisation” inte är ett entydigt begrepp, vilket också utredningen
konstaterar. Det kan komma att finnas svårigheter att tillämpa bestämmelserna på offentlig
sektor, eftersom det där idag saknas en enda given ”huvudorganisation” eller
förhandlingskartell.

En ny reglering i lag, eller uttalanden i förarbeten, får inte utesluta möjligheten för
fackförbund att bilda nya huvudorganisationer eller förhandlingsorganisationer som kan
avvika från 7 § LAS, enbart med hänvisning till att de saknar organisatorisk stabilitet. När den
nya bestämmelsen genomförs kan parterna på olika sätt behöva anpassa sig organisatorisk,
för att möta kraven.

Sveriges Läkarförbund står bakom ett genomförande av principöverenskommelsen mellan
PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv, och i övrigt hänvisas till Sacos yttrande
på denna remiss.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17)