Hoppa till innehåll

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

Stockholm, 3 november 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0204

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss från Socialstyrelsen.
Förbundet vill lämna följande synpunkter.

Socialstyrelsen föreslår att nuvarande föreskrifter (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till
Socialstyrelsens patientregister upphävs och ersätts av en ny författning. Förslag är bland
annat att utöka dessa att även omfatta uppgifter som rör patienter som behandlats av annan
hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den psykiatriska öppenvården.

Vidare ska även uppgift om psykiatrisk vårdform inrapporteras när patienter varit inskrivna för
vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård (LRV).

Läkarförbundet är i huvudsak positivt till förslagen.

I avsnitt 6 om Integritetsanalys anges övergripande analyser vad gäller den
personuppgiftsbehandling som är tänkt att ske gällande psykiatrisk vårdform. Förutom att
personuppgifterna i sig är mycket känsliga, finns det ett syfte att uppgifterna ska kopplas till
de enskildas personnummer i stället för vårdkontakts-id. Eftersom
personuppgiftsbehandlingen kan komma att utgöra ett stort integritetsintrång är det extra
viktigt att Socialstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig för denna, gör noggranna
överväganden vid en sådan behandling för att den ska anses vara proportionerlig och
förenlig med dataskyddsförordningen, jämför artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

Camilla Morath
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
Camilla.morath@slf.se
08-790 34 40

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister