Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler (SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32), Socialstyrelsens dnr 4.1-38063/2020

Stockholm, 17 maj 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0073

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på föreslag till ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader
och celler samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk
forskning m.m. Läkarförbundet vill lämna följa synpunkter.

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna i föreskrifterna är behovet av att anpassa och
förtydliga regelverket till följd av ändringar i lagen om genetisk integritet.

Läkarförbundet har inget att erinra mot att kraven på vilken kompetens som ska finnas representerad vid den särskilda prövningen enligt lagen om genetisk integritet preciseras. Det föreslås att en yrkesutövare med relevant högskoleutbildning om minst 210 högskolepoäng med inriktning mot socialt arbete, psykologi eller beteendevetenskap ska delta vid prövningen samt att yrkesutövaren ska ha tillgång till legitimerad psykolog eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, som kan bistå vid behov. Läkarförbundet anser att det istället bör ställas krav på att legitimerad psykolog eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ska delta vid den särskilda prövningen. Detta för att uppnå bästa kvalitet vid bedömningen.

Det är rimligt att antalet barn som en donator får ge upphov till regleras i Socialstyrelsens
föreskrifter. I förslaget är begränsningen formulerad som att en donator får medverka till barn
i högst sex familjer (om det inte finns synnerliga skäl för en familj att få ytterligare barn med samma donator). Något maximalt antal barn anges inte, vilket vore lämpligt. Begränsningen behöver även kunna kontrolleras, gärna genom ett nationellt register.

Socialstyrelsen föreslår att det i ett allmänt råd anges att äggdonation mellan kvinnorna inom
ett samkönat par endast bör ske när det finns medicinska skäl för en sådan donation.
Läkarförbundet tillstyrker detta förslag mot bakgrund av de förhöjda medicinska risker som
äggdonation innebär för modern och barnet.

Socialstyrelsen föreslår även att vid donation inom att par ska paret kunna lämna uppgifter
vid en gemensam intervju. Enskilda intervjuer ska alltså inte vara nödvändiga i dessa fall.
Läkarförbundet känner viss tveksamhet inför detta förslag, eftersom enskilda intervjuer ger
en bättre möjlighet för personer som lever i kontrollerande förhållanden att tala fritt.

Läkarförbundet tillstyrker att rutintesterna för HTLV I och II tas bort.

Vänliga hälsningar
Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler (SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32), Socialstyrelsens dnr 4.1-38063/2020