Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (Dnr 4.1-17943/2021)

Stockholm, 28 oktober 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0184

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Ett särskilt förordnande innebär att en läkare som inte har legitimation får en behörighet att utöva läkaryrket för en viss tjänst under en viss tid. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en översyn av myndighetens reglering av särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad. Detta har resulterat i de förslag till ändrade föreskrifter som nu lämnats på remiss. Nytt är bland annat att Socialstyrelsen föreslår rätt till handledning, råd och stöd för den som verkar med särskilt förordnande. Nytt är även att läkarstudenter ska kunna verka med särskilt förordnande tidigast efter termin tio, i stället för termin nio. Vidare klargör Socialstyrelsen i föreslagna föreskrifter när region respektive Socialstyrelsen ska ha rätt att fatta beslut om förordnanden.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket

Läkarförbundet ställer sig mycket positiva till den föreslagna regleringen av tillgång till stöd, vägledning och handledning, för läkare som verkar med särskilt förordnande. Det är dessvärre Läkarförbundets erfarenhet att många olegitimerade läkare idag inte får tillräckligt med stöd och vägledning, samt att det även förekommer att olegitimerade läkare går ensamma jourer. Därför tillstyrker Läkarförbundet förslaget om att i föreskrift reglera tillgång till handledning. Förbundet vill dock se att föreskriften tydliggörs ytterligare, så att det framgår att handledaren ska vara en namngiven, legitimerad läkare, som är fysiskt tillgänglig på arbetsplatsen. Om inte detta tydliggörs i föreskrift ser Läkarförbundet att det finns risk att tillgången till handledning kan anses tillgodosedd genom exempelvis bakjour i hemmet.

Läkarförbundet anser vidare att det är mycket viktigt att såväl handledaren som den förordnade har tillräckligt med tid för handledning inplanerad i sin ordinarie tjänstgöring. Detta behöver tydliggöras i föreskriften, så att det blir ett ”ska-krav” och inte endast ett allmänt råd.

Läkarförbundet har förståelse för förslaget att Socialstyrelsen, och inte regionerna, ska fatta beslut om särskilda förordnanden när de avser utlandsstuderande läkarstudenter. En sådan ordning är rimlig såtillvida att granskning av utländska läkarutbildningar kräver en särskild kompetens, som är alltför svår för regionerna att inneha. Läkarförbundet vill dock framhålla att det är av yttersta vikt att utlandsstuderade som grupp inte missgynnas av den föreslagna ordningen, genom att det exempelvis leder till svårigheter att få sommarjobb under utbildningen, eller att det på annat sätt försvårar för denna grupp att få viktiga erfarenheter av svensk sjukvård. Så länge denna grupp inte missgynnas kan Läkarförbundet dock tillstyrka den föreslagna ordningen.

Läkarförbundets uppfattning är att givet de förändringar i föreskrift om rätt till handledning som Socialstyrelsen föreslår, och som Läkarförbundet föreslår enligt ovan, så krävs inget särskilt förbud mot att arbeta med särskilt förordnande på akutmottagning.

Läkarförbundet stöder det resonemang som Socialstyrelsen för angående särskilt förordnande hos privat vårdgivare, där det föreslås att Socialstyrelsen ska fatta beslut om särskilda förordnanden i dessa fall. Det är viktigt med en sådan ordning, för att inte jäv eller intressekonflikt ska uppstå mellan privat vårdgivare och region. Läkarförbundet vill också betona vikten av att läkare som har begått ett sådant brott som omfattas av kontrollen av belastningsregistret, ska prövas av Socialstyrelsen. Det är av yttersta vikt med en central och rättssäker bedömning över hela riket, i dessa fall.

Läkarförbundet anser att förbudet för läkarstudenter att verka med särskilt förordnande inom primärvården kräver mer utredning. Socialstyrelsen bör närmare utreda om det finns förutsättningar för läkarstudenter att verka med särskilt förordnande inom primärvården, med bibehållen hög patientsäkerhet.

Läkarförbundet tillstyrker det som föreskrivs om att vikariatsförordnanden för läkarstudenter ska kunna ges från och med tio fullbordade terminer med godkända kurser och prov. Förbundet tillstyrker även förslaget att särskilt förordnande ska kunna ges till läkarstudenter efter nio fullbordade terminer till och med 31 januari 2026. På detta sätt säkerställs att läkarstudenter på den gamla, 5,5-åriga läkarutbildningen, ges samma förutsättningar som sina äldre kursare avseende möjlighet till vikariat under slutet av utbildningen. Läkarförbundet vill dock även se att det säkerställs att studenter på det äldre läkarprogrammet, som tagit ett studieuppehåll, ges motsvarande möjlighet att arbeta efter sin nionde termin.

Vidare vill Läkarförbundet se att det tydliggörs i föreskrift på vilka sätt ett särskilt förordnande kan förlängas. Förbundet anser att regioner bör kunna förlänga förordnanden på grund av exempelvis forskning, men det måste klargöras under vilka omständigheter förlängningar får ske och av vilken instans.

Vänliga hälsningar

Madeleine Liljegren
Ordförande i Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsråd
Sveriges läkarförbund

Stina Jakobsson
Utredare
Avdelning Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (Dnr 4.1-17943/2021)