Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (Dnr 4.1- 28533/2021)

Stockholm, 16 augusti 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0151

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade föreskrifter på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Socialstyrelsen beslutade den 3 augusti 2021 om en ändring av föreskrifterna HSLFFS
2020:81. Ändringarna innebar att de sjuksköterskor som sedan tidigare hade behörighet att
ordinera vaccin mot covid-19 till vuxna nu även skulle får ordinera till barn. Dock med
undantag för de sjuksköterskor som enbart har annan utbildning inom kunskapsområdet
vaccinationsverksamhet. Dessa sjuksköterskor har alltså enbart behörighet att ordinera
vaccin mot covid-19 till vuxna. Socialstyrelsen gör nu i den aktuella remissen bedömningen
att det finns tillräckliga skäl för att utvidga ordinationsbehörighet så att de sjuksköterskor som
har utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet även de ges behörighet att
ordinera vaccin mot covid-19 till ungdomar 16-17 år som omfattas av Folkhälsomyndighetens
rekommendation.

Läkarförbundet har tidigare besvarat remisser i frågan och förbundet anser fortfarande att det
är viktigt att även barn ska kunna vaccineras så enkelt som möjligt under en pågående
pandemi. Att det är just barn gör dock att förfarandet måste vara patientsäkert.
Regionerna har i dag system för läkarbedömningar när vuxna vaccineras. I regionerna finns
fungerande system, exempelvis i Region Skåne finns läkare tillgängliga vid covidvaccinationer och läkare konsulteras alltid om en patient har uppgett uppgifter i samband med anamnestagningen som kan leda till tveksamheter om patienten kan vaccineras eller ej.

I exempelvis VGR skickar man även alla patienter med tidigare allergier, med antikoaglulsia
osv till vårdcentraler där det finns möjlighet för HLR med mera. Detta anser Läkarförbundet
är ett välfungerande och patientsäkert förfarande.

När nu barn ska börja vaccineras kan vi inte godta en mindre medicinsk säkerhet än för
vuxna och anser därför att läkare måste finnas tillgängliga vid vaccinationer för att kunna
konsulteras vid behov. Vi kan därför inte tillstyrka de föreslagna föreskrifterna.

Vänliga hälsningar
Karin Båtelson
Ordförande Rådet för läkemedel och medicinteknik
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Bjorn.sodergard@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (Dnr 4.1- 28533/2021)