Hoppa till innehåll

Remiss – Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg av äldre

Stockholm, 6 december 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0194

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att utredningen gjort en gedigen genomgång av de förutsättningar som behöver finnas på plats för att säkra kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen av äldre. Vidare lyfter utredningen fram centrala komponenter för att både kunna öka kompetensen hos medarbetarna och bidra till ett mer interprofessionellt omhändertagande.

Inom de fyra temaområdena utredningen utkristalliserat, med tillhörande rekommendationer och uppföljande indikatorer, vill Sveriges läkarförbund särskilt betona följande.

Förnya, behålla och utveckla kompetens

Möjligheten för medarbetare inom vård och omsorg att såväl vid hembesöket som efteråt ha tillgång till ett interprofessionellt team, för att kunna diskutera vårdtagarens individuella behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser, måste säkerställas. I ett sådant team behövs även en kontinuerlig läkarmedverkan tryggas.

Stärk ledarskapet

Ledningarna har en central roll i att stötta medarbetarna i olika situationer, men även för att bygga upp stödsystem där tillgång till läkare och sjuksköterska säkerställs. Möjlighet till läkarstöd för medarbetarna behöver finnas både genom rådgivning på telefon och jourbesök. Därutöver vill förbundet understryka vikten av att läkares kompetens tas tillvara och representeras i ledningarna för vården och omsorgen av äldre.

Skapa trygga anställningsförhållanden och god arbetsmiljö

Utredningen saknar en diskussion kring medarbetares ofta ensamma och utsatta arbetsmiljö i vården och omsorgen av äldre. Därför är det centralt att medarbetarna har tillgång till interprofessionella team för att kunna diskutera vårdtagares individuella behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser, såväl under hembesöket som efteråt. Därutöver behöver arbetsgivarna säkerställa att medarbetarna, under arbetstid, har möjlighet till dialog, handledning, kompetensutveckling samt reflektion tillsammans med andra professioner, däribland läkare.

Ta tillvara ny teknik

Redan idag kan befintlig teknik nyttjas mer effektivt. Till exempel ska videosamtal till läkare eller sjuksköterska möjliggöras under hembesök såväl vid akuta som planerade ärenden. Tekniska hjälpmedel kan i större utsträckning även användas av vårdtagaren för att underlätta dennes vardag och kontakt med vården och omsorgen. Det ska dock betonas att tekniken i sig inte får bli ett självändamål, utan att teknikens möjligheter framför allt ska resultera i att mer tid frigörs till den mänskliga relationella kontakten mellan vårdtagare och medarbetare.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Jonas Lilleberg Eriksson

Utredare

Politik och profession

Sveriges läkarförbund

jonas.lilleberg.eriksson@slf.se

Mobiltelefon 070 790 34 49

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss – Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg av äldre