Hoppa till innehåll

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

Stockholm, 21 april 2021
Till: Saco
Gem 2021/0031

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss från SACO och vill framföra följande synpunkter.

I utredningen delbetänkande föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse i 10:2 a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Den lyder: Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas ut till ett företag eller en annan enskild eller till en annan myndighet som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den utlämnande myndighetens räkning.

En uppgift ska inte lämnas ut om det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Läkarförbundet anser att det är ytterst viktigt att myndigheter koordinerar it-driften sinsemellan. Om det inte sker en samordning mellan regioner kan det innebära en patientsäkerhetsrisk t.ex. då en patient kan söka vård i olika regioner och få beroendeframkallande läkemedel utskrivna utan att läkare kan kontrollera vad som förskrivits på annat håll.

De sekretessbrytande reglerna måste skydda de intressen som är viktiga att skydda. Den föreslagna nya sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap 2 a § OSL ska, såvitt vi förstår, även omfattar patientdokumentation från hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvården behandlas mycket känsliga personuppgifter om människors liv och hälsa och att det är viktigt att dessa uppgifter omgärdas av att regelverk som tillräckligt väl skyddar uppgifterna och individernas personliga integritet. I andra stycket i samma bestämmelse anges att ”En uppgift ska inte lämnas ut om det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut”. Utredningens skrivningar om denna viktiga intresseavvägning är ganska kortfattade, ett mer fördjupade resonemang i denna del hade varit önskvärt. Med tanke på hur känsliga patientuppgifterna i vården är, så gör vi bedömningen att intresseavvägningen i många fall landar i att patientdokumentation inte ska lämnas ut för extern teknisk bearbetning eller teknisk lagring.

Vi anser även att det i framtiden finns behov av en tydlig statlig samordning av it-driften.

Slutligen vill vi även trycka på behovet av en ordentlig utvärdering för att följa upp hur den nya bestämmelsen tillämpas i praktiken.

Vänliga hälsningar

Marina Tuutma

Andre vice ordförande

Ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd LDR

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

Avdelningen för politik och profession

evastina.lonngren@slf.se

Direkttelefon 08-790 3441

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)