Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Stockholm, 3 november 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0186

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges läkarförbund ställer sig över lag positiva till de förslag som presenteras i delbetänkandet.

Dock riktar vi kritik mot tillvägagångssättet att föreslå överenskommelser mellan staten och SKR som en långsiktigt hållbar lösning för hälso- och sjukvårdens styrning. Läkarförbundet önskar i stället att staten styr via författningsändringar och direktiv till myndigheter.

Läkarförbundets svar

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet

Läkarförbundet har inga synpunkter i sak gällande innehållet i utredningens förslag avseende handlingsplaner. Dock anser Läkarförbundet att det generellt är problematiskt med den typen av överenskommelser mellan SKR och staten som presenteras.

Sedan lång tid tillbaka har staten och SKR tecknat överenskommelser om att prioritera vissa utvalda områden. Denna form av styrmedel har utvärderats flera gånger, bland annat av Vårdanalys, Riksrevisionen och Statskontoret.

Dessa granskningar har visat hur SKR blivit en tongivande aktör med en status som kan liknas vid en myndighet, när SKR i själva verket är och bör betraktas som en förening, arbetsgivarrepresentant, lobbyorganisation och samverkans­organisation. Som sådan aktör omfattas inte organisationen av den öppenhet och transparens som myndigheter är verksamma under, och som aktörer som är med och styr svensk sjukvård rimligen bör omfattas av.

Vidare saknar överenskommelserna mellan Staten och SKR juridisk kraft. Det finns ingen sanktion för de regioner och kommuner som väljer att strunta i överenskommelserna. De saknar också helt rättslig verkan för medborgarna. Om en kommun eller region inte följer en lag eller en förordning kan medborgarna använda sig av lagstiftningen genom att till exempel hävda att deras rätt till sjukvård inte tillgodosetts såsom lagen föreskriver. Detta är inte möjligt i de delar där sjukvården i stället styrs genom uppgörelser. Överenskommelserna har således uppenbara brister ur ett demokratiperspektiv.

Det finns flera alternativ för staten att styra som inte bygger på överenskommelser med SKR. Dels genom författningsändringar, dels genom regleringsbrev och förordningar samt genom att ge myndigheterna utökat mandat. Det är även möjligt för staten att göra överenskommelser direkt med berörda regioner och på det sättet runda SKR. På längre sikt vore även en ökad statlig finansiering och ökad statlig styrning eftersträvansvärt.

Läkarförbundet menar därför att utredningen i största möjliga mån bör undersöka om det finns andra sätt än överenskommelser mellan staten och SKR för att nå målsättningen om en ökad tillgänglighet.

 

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters valmöjligheter

Läkarförbundet anser att de förslag som utredningen lagt fram är konstruktiva och ändamålsenliga. Förslagen tillstyrks.

 

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

Läkarförbundet bedömer att analysen om insatser för nyckelområden ter sig rimlig. Dock avvaktar vi ytterligare kommentarer i väntan på att mer konkreta åtgärdsförslag på området presenteras inom ramen för utredningens fortsatta arbete.

 

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Läkarförbundet anser att de förslag som presenteras i syfte att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning är ändamålsenliga. Förslagen tillstyrks.

 

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Läkarförbundet har inga synpunkter gällande utredningens förslag i sak gällande dessa förslag. Läkarförbundet anser dock att samma kritik mot överenskommelser mellan SKR och staten som beskrivits ovan är tillämpbar i detta avseende.

Vänliga hälsningar

 Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Carl Hellström

Utredare

Avdelningen Politik och profession

 

carl.hellstrom@slf.se

Direkttelefon 070-790 3436

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan