Hoppa till innehåll

Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Stockholm, 11 juni 2021
Till: Justitiedepartementet
Gem 2021/0063

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter. Läkarförbundet tillstyrker utredningens förslag.

Sammanfattning
Sveriges läkarförbund konstaterar att utredningen presenterar en mycket gedigen och värdefull genomgång av det civila försvarets historiska, nuvarande och tänkta framtida organisation, samt en genomgång av problem och väl genomtänkta möjligheter till förbättringar.

Läkarförbundet välkomnar att utredningen tagit lärdom av den prematura nedmonteringen av det svenska totalförsvaret enligt Försvarsbesluten 1996 och 2000.

Allmänt
Sveriges läkarförbund är allmänt positivt till utredningens förslag och delar utredningens uppfattning att förmågan att hantera kriser i samhället ger ökad förmåga att hantera situationer under höjd beredskap och att totalförsvarets förmåga gynnas av att ha likartad struktur som vissa samhällsfunktioner, såsom exempelvis hälso- och sjukvården, i fredstid.

Sveriges läkarförbund förordar ökad nationell samordning av hälso- och sjukvården och är positivt till utredningens förslag att inte sprida ut civilområden på 21 regioner utan begränsa sig till att ha samma geografiska utbredning som de nuvarande samverkansregionerna.
Storleken och antalet med 6 civilområden torde vara optimalt för uppgiften. Att samordna militärregion till samma område ger indelningen ökade resurser och tydlighet.

Benämningen beredskapssektor tydliggör uppgiften för samverkansområden och vi har inget att invända mot indelningen av de tio som föreslås.

Vi är positiva till att lag 2006:544 ersätts med en ny lag, och hoppas att den ger regionerna dragkraft i att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid. Ett alternativ till en ny lag kunde ha varit mer kontroll av att funktionsansvar tas, samt kontroll av efterlevnad av lagen.

Förslaget om rapporteringsskyldighet stödjer vi, men vi skulle önska mer konkreta påföljder om inte lagen efterlevs.

Redan innan pandemin uppvisade hälso- och sjukvården stor sårbarhet gällande materialförsörjning där system med just in time vunnit stor spridning, brist på IVA-platser, lägsta antalet vårdplatser per capita och svag förmåga att samordna sig över gränserna för de 21 sjukvårdsregionerna. Den nu föreslagna återupptagna planeringen för höjd beredskap och att sjukvården ska beakta totalförsvarets krav samt tydliggöra de höjda kraven är bra, men man bör även beakta att hälso- och sjukvården redan i normalläget har bristande resurser och att regionerna kan behöva resurstillskott för att kunna bemästra de krav som
ställs i förslagen.

Vi tillstyrker att MSB ges uppdraget att bilda ett centralt beredskapsråd.
I kapitlet skriver dock utredningen ”Även företrädare för exempelvis Sveriges kommuner och regioner (SKR) bör vid behov kunna adjungeras”. Sveriges läkarförbund vill betona att SKR inte är någon myndighet utan en medlems- och arbetsgivarorganisation som inte kan granskas på samma sätt som till exempel en myndighet. Det hindrar inte att man kan behöva samverka med organisationen men den bör inte definieras som vore den en myndighet.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Utredare
Politik och profession
per.wahlstedt@slf.se
Direkttelefon: 08-790 56 83

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare