Hoppa till innehåll

Svar på remiss S2020/09765 – Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69)

Stockholm, 6 juni 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0058

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

I det stora hela instämmer vi i utredningens analyser och åtgärdsförslag, men vill ändå
betona några särskilt viktiga delar.

Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre också både får och
faktiskt gör det. Det är nödvändigt för att det ska vara möjligt att behålla och utveckla
välfärdstjänster av god kvalitet åt alla. Gemensamt finansierade välfärdstjänster kräver att så
många som möjligt bidrar med skatteintäkter så länge som möjligt.

För den enskilde är det förstås angeläget att hen kan arbeta, dvs. har tillräckligt god
arbetsförmåga i förhållande till arbetets krav. För det andra att den enskilde vill arbeta längre
och för det tredje att den enskilde får arbeta.

Det är staten, parterna på arbetsmarknaden, myndigheter och andra organisationer som
ansvarar för detta arbete som behöver vara långsiktigt och uthålligt och präglas av
samverkan. Arbetet bör självklart främst inriktas på att minska hindren för de som kan och vill
arbeta längre, samt att förändra de regler och avtal som motverkar ett längre arbetsliv.
Läkarförbundet ställer sig bakom förslagen att förändra synsätten på äldre arbetstagare, att
underlätta livslångt lärande och att hitta kreativa lösningar för att förlänga möjligheter till
arbete över hittillsvarande pensionsålder och även i högre åldrar. Vår uppfattning är att man
bör tillämpa en hög grad av individuella lösningar för att både den enskilde och arbetsgivaren
ska dra nytta av senior arbetskraft.

Vi vill framför allt lyfta att justeringar är nödvändiga både i trygghetssystem (sjukförsäkring
och arbetslöshetsförsäkring) för att möta samhällets behov av ett längre arbetsliv. Ytterligare
incitament för att förmå arbetstagare att förlänga sitt arbete är att tjänstepensionsintjänande i
olika avtalsområden anpassas till ett senare uttag och ett längre intjänande.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande och ordförande i förhandlingsdelegationen
Sveriges läkarförbund

Pelle Avelin
Ombudsman
Avdelningen för arbetsliv och juridik
pelle.avelin@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 54

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Svar på remiss S2020/09765 – Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69)