Hoppa till innehåll

Utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Stockholm, 16 november 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0207

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Socialdepartementet. Remissen avser en viss begränsad del av promemorian, nämligen den som rör organ-bevarande behandling och då särskilt intubering och respiratorvård. Läkarförbundet vill lämna följande synpunkter.

Förbundet instämmer i den bedömning som görs i promemorian vad avser möjligheterna att intubera och inleda respiratorvård i organbevarande syfte. Dessa åtgärder är centrala för att bevara organen och möjliggöra donation. En bedömning behöver naturligtvis alltid göras i det enskilda fallet. Att utföra de nämnda åtgärderna på en medvetslös person i organbevarande syfte kan dock, enligt förbundets uppfattning, normalt inte betraktas som så integritets-kränkande att det ska vara otillåtet. Läkarförbundet delar alltså promemorians uppfattning att intubering och respiratorvård enbart i organbevarande syfte i regel inte bör anses medföra mer än ringa skada. I hälso- och sjukvården finns, som påpekas i promemorian, erfarenhet av etiska överväganden vid beslut om behandlingsåtgärder och Läkarförbundet finner inte anledning att betvivla att personalen kommer att hantera även nu aktuella beslut på ett väl övervägt och etiskt försvarbart sätt.

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik och Ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv och Juridik
tomas.hedmark@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare