Hoppa till innehåll

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Stockholm, 20 september 2021
Till: Saco
Gem 2021/0191

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Saco. Förbundet vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslagen rörande möjlighet till användning av vaccinationsbevis i de situationer som preciseras i promemorian. Åtgärden är, enligt förbundets uppfattning, i de situationer som avses rimlig och proportionerlig för att begränsa smittspridning och skydda personers hälsa. Förbundet konstaterar även att den föreslagna möjligheten att använda vaccinationsbevis, om den tas i bruk, endast är avsedd att komma till användning under en begränsad tid då det är motiverat ur smittskyddssynpunkt. Det är bra att det finns beredskap och författningsstöd för att vid behov kunna göra stegvisa förändringar, som möjliggör en öppning av samhället och större evenemang i takt med pandemins utveckling.

Det är rimligt att barn under 16 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 undantas från regleringen. Det fåtal personer som av medicinska skäl inte bör vaccineras mot covid-19 behöver, ifall de vill ha tillträde till evenemang och liknande där vaccinationsbevis krävs, visa att de av medicinska skäl inte bör vaccineras. Detta bör normalt komma att ske genom uppvisande av läkarintyg. Det är bra att det inte föreslås detaljreglering av formalia kring dessa intyg. Läkarförbundet instämmer även i att intygen inte ska behöva ange vilken medicinsk åkomma som personen har och som innebär att vederbörande inte bör vaccineras mot covid-19. Att ställa krav på att sådana uppgifter ska framgå av intyget skulle innebära att integritetskänslig information om personen behövde lämnas ut, vilket inte framstår som befogat. Förbundet konstaterar att det finns en risk för förfalskning av sådana läkarintyg som här avses, men bedömer att denna risk inte motiverar annan reglering än den som föreslås i promemorian.

Vänliga hälsningar
Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare