Hoppa till innehåll

Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt och planeringsverktyget, Dnr 28782/2021

Stockholm, 27 september 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0166

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad vägledning på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Över lag är vi positiva till vägledningen, men önskar en tydligare definition av vad en fast läkare är och tydligare vägledning för att säkerställa att de ändrade arbetssätten inte leder till ökad administrativ börda för läkarna. Vi tycker också att det är bra att det finns ett planeringsverktyg att användas som diskussionsunderlag, men önskar att fler aspekter tas med i underlaget och en större transparens för hur resultatet tas fram.

Synpunkter på vägledningen

Det är mycket bra att stödmaterialet visar vilket lagstöd som finns för att regionerna ska ge patienten möjlighet att välja en fast läkarkontakt. I stödmaterialet finns också bra och konkreta frågor att arbeta med som rör arbetsbelastning, samarbete, planering, bemanning med mera. Men i vägledningen saknas en definition av vad en fast läkare är. Läkarförbundet ställer sig därmed helt bakom patientorganisationernas önskan om ”(…) tydlighet i den fasta läkares roll och hur rollen förhåller sig till andra vårdkontakter och instanser(…)” (s.26). Det kan, utöver vägledningen till regionerna, behövas riktad information till vårdtagarna.

Det är positivt att man i vägledningen lyfter ST-läkarnas situation och roll för att tillgodose fast läkarkontakt. Men planeringsstödet bör också nämna hur kvaliteten på AT och BT-läkarnas tjänstgöring bibehålls vid fast läkarkontakt. Vilken roll får de vid fast läkarkontakt – vilka patienter kommer de möta och i vilken form? Att i stödet adressera hur de ska inkorporeras i det nya arbetssättet säkrar deras arbetsmiljö och den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Läkarförbundet skulle gärna se en tydligare vägledning för regionerna hur de kan undvika ökad administrativ börda, och i slutänden mindre tid för patienterna. Ifyllnad av sådant som tjänstgöringsgrad, veckobaserade aktiviteter och indirekta patientaktiviteter i verktyget måste kunna ske automatiskt. Detta gäller även andra saker som tas upp i vägledningen, som patientkontakt och patienters individuella planer med planerade aktiviteter. Det är viktigt att regionerna i god tid säkerställer fungerande IT-stöd.

Ett ökat statligt ansvar för IT-stöd skulle också kunna ge verktyg för att hantera andra brister, som att vi idag inte vet hur många specialister i allmänmedicin som finns yrkesverksamma i primärvården, hur stor deras tjänstgöringsgrad är, pensionsavgångar och antal utbildningsplatser. En nationell inventering är avgörande för att säkerställa fast läkare.

Synpunkter på verktyget

Om verktyget ska bli ett värdefullt diskussionsunderlag, som kan synliggöra arbetsbörda och ojämlikheter, behöver fler aspekter belysas.

Även patienter som sällan behöver vård gagnas av kontinuitet. Beräkningen behöver därför kompletteras med alla listade patienter. Inte minst med tanke på vårdens förebyggande uppdrag. I förslaget till beräkningsverktyg tas heller ingen hänsyn till tidsåtgång eller metoder för att mäta sjukdomsbörda, som ACG – Adjusted Clinical Groups och CNI – Care Need Index. En styrka är dock att verktyget räknar in indirekt patientarbete.

För att verktyget ska användas, måste användarna förstå de underliggande antagandena och hur verktyget fungerar. Det är viktigt att det finns en transparens i hur uträkningen görs och vilka antaganden som ligger bakom. Till exempel reagerade en som provat verktyget på att ett ändrat antal patienter i översta rutan, ledde till drastisk ändring av antalet man ska kunna ansvara för, vilket upplevdes märkligt.

Slutligen vill vi lyfta det positiva i att verktyget visar på begränsningar. Det synliggör det omöjliga i att lista för många på en läkare.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Sofia Karlsson
Utredare Avdelning Politik och profession
sofia.e.karlsson@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt och planeringsverktyget, Dnr 28782/2021