Hoppa till innehåll

Vem kan man lite på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen SOU 2021:9

Stockholm, 2 juli 2021
Till: SACO
Gem 2021/0085

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss från SACO och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet ställer sig i huvudsak positivt till förslagen. Digitaliseringen behöver gå framåt och kan detta bidra är det positivt.

Det är viktigt att det finns säkra och pålitliga system för validering av elektroniska underskrifter och stämplar. Vi vill påpeka att systemet för kontroll inte får innebära att handläggningen byråkratiseras och kompliceras för de som ska använda det. Det är viktigt att systemet fungerar enkelt för användarna. Inom hälso- och sjukvården används idag så kallade SITHS-kort för legitimering. Det är ett nationellt system, men det fungerar mindre bra vid användning över regiongränser. Det är angeläget att system för digital legitimering och signering i hälso- och sjukvården fungerar friktionsfritt över hela landet. En bättre nationell samordning är nödvändig.

När den nationella läkemedelslistan införs kommer behovet av samordning att öka ytterligare. Även en ökad samordning inom Norden och Europa vore önskvärd.

Vi vill även påpeka att det är viktigt att aktörer och personal inom förvaltningarna utbildas i de betrodda tjänsterna och dess funktioner.

Vänliga hälsningar

Marina Tuutma
Andre vice ordförande
Ordförande Digitaliseringsrådet
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare, avdelningen för Politik och Profession
evastina.lonngren@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Vem kan man lite på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen SOU 2021:9