Hoppa till innehåll

Ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. Diarienummer 2022/008882

Stockholm, 24 maj 2022
Till: Försäkringskassan
Gem 2022/0076

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Läkarutlåtanden som utfärdas av privatpraktiserande läkare ersätts idag med 2 200 kr av
Försäkringskassan. Beloppet är oförändrat sedan 2008 och regleras i Riksförsäkringsverkets
föreskrifter (1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. Försäkringskassan
föreslår nu att ersättningsbeloppet höjs till 3 200 kr från och med september 2022. I samband med denna förändring har en allmän översyn av föreskrifterna skett vilket innebär förslag om förtydliganden, bland annat att föreskrifterna avser ersättning för vissa förmåner i socialförsäkringsbalken (SFB) och att ersättningsbeloppet är exklusive moms.

Sveriges läkarförbund har vid olika tillfällen påpekat att ersättningen för läkarutlåtanden är för
låg då den är oförändrad sedan år 2008. Det är därför positivt att Försäkringskassan delar
denna bedömning. Det föreslagna beloppet motsvarar bättre dagens ersättningsnivå för ett
normalt läkarbesök. Sveriges läkarförbund är även positiva till förslagen som syftar till
förtydliganden. I sammanhanget ska dock nämnas att vi noterat en tendens att regionerna
istället för att begära ett nytt läkarutlåtande utnyttjar möjligheten till kostnadsfria
kompletteringar av befintliga utlåtanden och på så sätt flyttar över kostnaden till de berörda
läkarna. Det hade därför varit lämpligt att införa en ersättning även för kompletteringar.

Vänliga hälsningar,
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Mia Wallgren
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
mia.wallgren@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 29

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. Diarienummer 2022/008882