Hoppa till innehåll

Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

Stockholm, 4 november 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0125

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Förbundet instämmer i att det finns ett behov av att begränsa möjligheten för vårdgivare att driva öppenvårdsapotek och att begränsa apoteksägares möjlighet att ha styrande inflytande hos vårdgivare. Vi delar utredningens bedömning att tydliga skiljelinjer mellan apoteksföretag och vårdgivare behövs för att inte riskera överförskrivning av läkemedel eller att förskrivning sker på sådant sätt att omotiverade kostnader för individ eller samhälle uppstår.

Förbundet delar utredarens bild av att de föreslagna författningsförändringarna förtydligar de skiljelinjer som bör finnas mellan apoteksföretag och vårdgivare.

Förbundet vill samtidigt framhålla att det är lika problematiskt att apotek äger vårdgivare som att vårdgivare äger apotek. Vårdgivare bör inte äga apotek och apoteksaktörer ska inte bedriva vård.

8.2.2 Vilka vårdgivare omfattas av förslaget

Läkarförbundet anser att samtliga vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen och samtliga som bedriver verksamhet enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, bör omfattas av utredningens förslag. Förbundet anser alltså inte att ägarbegränsningen enbart bör gälla verksamheter där det arbetar personer som är behöriga att förordna läkemedel. Detta för att en aktör inte samtidigt ska kunna vara både apotek och hälso- och sjukvårdsaktör. Rollerna behöver renodlas för att undvika en problematisk förskrivning.

5.6.5 Oklart om även samarbeten kan påverka läkemedelsförskrivningen

Utredningens förslag innebär att apotek och digitala vårdgivare kan fortsätta samarbeta gällande receptförnyelser, vilket Läkarförbundet finner problematiskt. Receptförnyelse bör ske genom ordinarie förskrivande enhet, för att skapa kontinuitet och säkerhet i vården. En digital vårdgivare saknar tillgång till patientens ordinarie journal och vet inte vilka överväganden som gjorts eller bör göras innan ett recept förnyas.

5.7.3 Gränsdragning mellan hälsorelaterad kundservice och hälso- och sjukvård

Utredningen anger att det ligger utanför dess uppdrag att ta fram förslag till förtydligad gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och hälsorelaterad kundservice. Läkarförbundet anser att det är viktigt att sådan gränsdragning görs. Det finns en tendens till att vård bedrivs på apotek, utan den kontinuitet, sekretess och dokumentation som hälso- och sjukvården kan erbjuda. Som utredningen beskriver blir det viktigt med gränsdragningen för att avgöra vem som är vårdgivare och därmed inte kan äga apotek och vice versa.

Med vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Therese Wallqvister

Utredare

Avdelningen för politik och profession

 

therese.wallqvister@slf.se

Telefon 08-790 33 00

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)