Hoppa till innehåll

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Stockholm, 31 januari 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0240

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Sammanfattning
Vi ställer oss i stora delar bakom utredningens förslag avseende insatser för en bättre
uppföljning och informationsdelning avseende vård för barn och unga. Vi vill dock inleda med en varning gällande risken att föreslagen reformen, som den beskrivs i delbetänkandet (SOU 2021:34), leder till att ytterligare uppgifter överförs på en redan hårt ansatt primärvård.
Primärvården är idag underfinansierad och ett utökat uppdrag för primärvården kräver mer
resurser. Generellt anser vi också att det är elevhälsan som är bäst lämpade att ta ett utökat
uppdrag vad gäller tidiga, förebyggande insatser för barn och ungas hälsa.

Inledande kommentar
Ett av syftena med utredningens uppdrag är att avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, genom insatser i den nära vården (primärvården och första linjen, elevhälsan) för barn och unga med psykisk ohälsa. Givet primärvårdens och vårdcentralernas situation idag – med enorm resurs- och personalbrist, inte minst brist på specialister i allmänmedicin – ser vi en fara i att belasta vårdcentralerna med ytterligare uppgifter. Vi har tidigare sett att primärvården getts utökade uppdrag som inte befästs med tillräckliga resurser och befarar att det samma kommer att följa av den föreslagna reformen.
Att stärka elevhälsan och elevhälsans medicinska insatser (EMI), särskilt skolläkarinsatsen, bedömer vi också skulle avlasta BUP bättre än en ny vårdinsats så som hälsouppföljningar inom primärvården.

5.1 Uppföljning av barns och ungas hälsa
Sveriges läkarförbund tillstyrker utredningens förslag att uppdra åt Socialstyrelsen att utreda frågor avseende barns och ungdomars hälsa i hälsodataregister. Vi instämmer i behovet av ett hälsodataregister över barns och ungas hälsa, då det idag inte finns tillräckliga möjligheter att följa upp hälsoutvecklingen hos barn och unga samt säkra kvaliteten i de hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna. En grundförutsättning i detta arbete måste dock vara att de insatser man planerar för att uppnå med detta inte kräver mer manuella registreringar av vårdpersonal (eller åtminstone så lite sådana registreringar som det bara är möjligt) eftersom det är tidskrävande och kommer leda till undanträngningseffekter av de värdeskapande patientmötena och dessutom felaktig statistik.
Vi ser i sammantaget en utveckling där insamlande och analys tar allt större resurser, en utveckling som behöver bromsas om sjukvårdsbyråkratin inte ska fortsätta expandera.

Det är viktigt att i kvalitetsregister följa upp barn- och ungdomshälsovården för att säkra
kvalitet och likvärdighet över landet. Det gäller också insatser som tidig upptäckt och tidiga
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Vi delar utredningens uppfattning att
utvecklingen av kvalitetsregister som elevhälsans medicinska insats (EMI:s) kvalitetsregister,
EMQ, är nödvändigt och ser ett behov av att inkludera det i nationella register.

Vi ser det som nödvändigt att inkludera elevhälsans/EMI:s insatser, liksom ungdomsmottagningarnas, för att syftet med ett nationellt hälsodataregister ska uppnås. Det är nödvändigt också för att kunna kvalitetssäkra hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i skolåldern, då ansvaret för det ligger på elevhälsa/EMI.

5.2 Förtydligande om uppgifter om hälsovård i kvalitetsregister
Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget att ändra begreppet vården till hälso- och
sjukvården i patientdatalagen (SFS 2008:355) så att det tydligt anges att hälsofrämjande och
förebyggande insatser kan registreras i kvalitetsregister. Vi vill dock betona att primärvården
inte kan eller bör ta över det breda, hälsofrämjande uppdraget från elevhälsan.

5.3 Hälsoreformen för barn och unga bör följas stödjas, utvärderas och tillses
Sveriges läkarförbund tillstyrker förslagen att ge uppdrag till olika myndigheter för att stödja,
följa och utvärdera den föreslagna hälsoreformen. Däribland utredningens förslag (5.3.2) att
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska få i uppdrag att utvärdera effekterna av den
nationella hälsoreformen för barn och unga. Vi anser dock inte att en sammanhållen
hälsouppföljning med regionen som huvudman är eftersträvansvärt. Vi bedömer att det är
olyckligt att utredningen inte tydligt föreslår oförändrat huvudmannaskap.

Strukturerad hälsouppföljning och uppföljning av något som fångats vid hälsobesöken sker
bäst sammanhållet på skolan av skolläkare och skolsköterskor. Med ett oförändrat samlat
huvudmannaskap för hela elevhälsan, även EMI, säkras hög kontinuitet och tillgänglighet liksom en hög täckningsgrad i hälsoprogram, inklusive vaccinering. I många fall krävs också
en samverkan med övrig elevhälsa och personal i skolan.

Om delar av EMI:s uppdrag flyttas från skolhuvudmannen riskeras en försämring av
kontinuitet och tillgänglighet. Inte minst gäller det tillgänglighet till skolsköterska och
skolläkare för de mest utsatta barnen. De kommer inte att ta sig till vårdcentralerna. Enligt
barnkonventionen ska barn själva kunna ta initiativ och söka själva. Det möjliggörs med den
höga tillgänglighet till skolsköterska som finns på de flesta skolor. Elevhälsan har vidare en
unik position i och med att man verkar i barnens naturliga miljö och har kännedom om den
vilket regionerna aldrig kommer att kunna uppnå.

Dagens problem med sammanhållen statistik löses heller inte genom ett regionalt
huvudmannaskap utan genom att säkra att elevhälsans dokumentationssystem automatiskt
tankas över i kvalitetsregister och hälsodataregister. Ett steg som skulle underlätta detta vore
en sammanhållen journal.

5.4 Kartlägga förekomsten av och behov hos barn och unga med långvariga
och stora vård- och omsorgsbehov
Sveriges läkarförbund tillstyrker förslagen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans
med några större regioner, analysera och kartlägga behov, trender och definitioner gällande
barn och unga med långvariga och stora vård- och omsorgsbehov. Initiativet är bra då det
idag saknas en samlad som fördjupad kunskap om detta för barn och unga med kroniska
sjukdomar, funktionsnedsättningar samt allvarlig ohälsa av andra orsaker. Det är viktigt ur ett
barnrättsperspektiv och en förutsättning för att möta barn med omfattande vård- och
omsorgsbehov ur ett helhetsperspektiv. Vi delar utredningens bedömning att det behövs för
att få ett kunskapsunderlag som bas i nationella vårdprogram och andra dokument, inom det
nationella systemet för kunskapsstyrning liksom till stöd för planering och styrning inom
regioner och kommuner.

5.7 Utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn och
vårdnadshavare bör utredas
Vi delar utredningens nulägesbeskrivning, analys och bedömning att sammanhållen vård och omsorgsdokumentation är oerhört viktigt. Vi menar att det är en nödvändig förutsättning
för att säkra kvalitet i barn och ungdomshälsovården liksom barns rätt till hälsa, vård, omsorg
och annat stöd, dvs säkra barnrättsperspektivet och att barnkonventionen följs. I detta ligger
att kunna erbjuda personcentrade och sammanhållna insatser till barn och unga.

För att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska bli verklighet krävs en tydlig
nationell styrning och reglering. Det är vidare viktigt att utvärdera och fördjupat analysera
regleringen av utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn och
vårdnadshavare samt att barn och unga bör kunna ge ombud elektronisk tillgång till
patientuppgifter. Detta utifrån att barn, som trots att de uppnått en viss ålder och mognad och förväntas i högra grad sköta sina vårdkontakter, kan behöva och vilja ha hjälp av
vårdnadshavare eller annan närstående med detta.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Sara de Haas
Utredare
Politik och profession
sara.dehaas@slf.se
Direkttelefon 08-790 3342

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)