Hoppa till innehåll

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Stockholm, 5 maj 2022
Till: Saco
Gem 2022/0032

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Utredningens förslag berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handels- och kommanditbolag. Även näringsidkare som driver verksamheten i form av
europeisk ekonomisk intressegruppering, omfattas av förslagen. Uppdraget i den nu aktuella
delen avser sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för dessa företagare. Det föreslås att SGI
för företagare med inkomst av näringsverksamhet som huvudregel ska baseras på historiska
uppgifter i form av fastställda deklarationsuppgifter, istället för nuvarande regler som innebär
en framåtblickande uppskattning. Förslaget förväntas ge ungefär samma nivå på SGI som
nuvarande regler. Vidare föreslås att den grundläggande karenstiden på sju (7) dagar ändras
till en (1) dag.

Sveriges läkarförbund är positivt till förslagen som förväntas öka förutsebarheten, förenkla
ansökningsprocessen och minska handläggningstiden.

Vänliga hälsningar,
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Mia Wallgren
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
mia.wallgren@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 29

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)