Hoppa till innehåll

Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Stockholm, 26 april 2022
Till: Saco
Gem 2022/0030

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad remiss från Saco och vill lämna följande
synpunkter.

Stärka skyddet mot diskriminering i det fall det saknas en identifierbar skadelidande
Sveriges Läkarförbund tillstyrker förslaget att utöka Diskrimineringslagen med begreppet
missaktning, för att säkerställa ett skydd mot diskriminering. Sanktionen vite som föreslås
kunna föreläggas av Nämnden mot diskriminering är till synes en adekvat påföljd som följer
EU domstolens praxis.

Utvidga arbetstagares skydd mot trakasserier och hot
Sveriges Läkarförbunds medlemskår vittnar om att behovet av skydd mot trakasserier och
hot på arbetsplatsen från tredje man behöver stärkas. Det är inte rimligt att arbetstagares
skydd mot trakasserier och sexuella trakasserier är sämre om handlingarna tillskrivs tredje
man, eller att skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier är mindre omfattande än
skyddet mot våld eller hot om våld.

Sveriges Läkarförbund tillstyrker förslaget att arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder
förtydligas, likaså att ansvaret för att motverka sådana handlingar ligger hos arbetsgivaren
enligt gällande lagstiftning.

Sveriges Läkarförbund förordar att Arbetsmiljöverket får i uppgift att revidera föreskrifterna
om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), att förtydliga föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) så att dessa även omfattar när tredje man är involverad samt att utarbeta föreskrifter mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare