Hoppa till innehåll

Förslag på nya föreskrifter om undernäring

Stockholm, 13 juni 2022
Till: Socialstyrelsen
Gem 2022/0073

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Läkarförbundet tillstryker de aktuella ändringsförslagen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring. Vi saknar dock skrivningar om behovet av kompetens och kompetensutveckling.

Nya krav på att vårdgivare ska ha rutiner för att bedöma risk för undernäring

Det är angeläget att undernäring förebyggs, identifieras, utreds och behandlas inom de verksamheter som berörs av föreskrifterna. Socialstyrelsens konsekvensutredning motiverar väl varför. Beskrivningen av vad verksamheter enligt LSS respektive SoL ska upprätta rutiner för på det här området är också väl formulerat. Vi saknar dock skrivningar om behovet av kompetens och kompetensutveckling.

Vi hade velat se en diskussion om behov av grundläggande kompetens hos de som arbetar närmast individen och bidrar till individens nutrition. Liksom hur man via rutiner och skrivningar i kvalitetsdokument kan säkerställa att de som arbetar med detta kan få kompetensstöd om de själva saknar kompetens. Inom delar av den vård som bedrivs inom ramen för SoL saknas ännu krav på formell utbildning. Där finns också personalbrist, vilket gör att många kan ha tillfälliga anställningar. Det behöver därför finnas skrivningar angående hur man kan skapa rutiner och utbildningsmoment för att kompensera vid kompetensbrist, i de situationer där den enskilda individens dagliga kost planeras.

Vi saknar skrivningar om hur man via rutiner och kvalitetssystem kan säkerställa fortbildning i nutrition, med inriktning på områden som är viktiga för att upprätthålla god nutrition hos äldre individer och individer med funktionsnedsättning och sjukdom. Anpassning av nutrition vid åldrande och vid svår sjukdom är ett kunskapsområde som behöver utvecklas hos de som arbetar både i primärvården, hemsjukvård, hemtjänst och vid olika boendeformer. Det är också ett område där kostråd för befolkningen i allmänhet inte är användbar.

God nutrition är viktigt inom all sjukvård, eftersom det är en förutsättning för snabbare bättring. Vid olika former av vård i hemmet är det minst lika viktigt. Samtidigt som den långa vårdtiden, den stora variationen av ålder och funktionsförmåga, den stora variationen i sjuklighet inklusive multisjuklighet och palliativ vård ställer stora krav på att det i vården/teamet nära en patient finns personer med gedigen kompetens i nutrition för denna grupp. Inte bara för att bedöma, utreda och behandla, utan även som stöd för utformning och planering av individens nutrition från start för att förebygga att nutritionsproblem uppstår.

Tydliggörande av att den som bedriver verksamhet enligt SoL eller LSS ska fastställa rutiner

Vi bedömer det vara en förbättring att det tydliggörs att de som bedriver verksamhet enligt SoL eller LSS ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, identifiera, utreda och behandla undernäring.

Ny beskrivning av termen undernäring i termbanken

Vi tillstyrker den nya beskrivningen av termen undernäring, det vill säga näringsrubbning i form av brist på näringsämnen, enligt den uppdaterade lydelsen i Socialstyrelsens termbank. Den är tydlig, stämmer med problematiken och är enkel att använda när vi diskuterar de problem som det handlar om.

 

 

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Förbundsordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Sara de Haas

Utredare

Politik och profession

 

sara.dehaas@slf.se

Direkttelefon 08-790 3342

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare