Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021

Stockholm, 10 mars 2022
Till: Socialstyrelsen
Gem 2022/0033

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat ärende på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att Socialstyrelsen har gjort en gedigen genomgång av specialiteten Socialmedicin (hädanefter Socialmedicin och folkhälsa). Förbundet har förstått att såväl förberedelsearbetet som de konkreta ändringarna i specialitetens målbeskrivning gjorts i nära samarbete med Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, vilket vi ser som mycket positivt.

Förbundet ställer sig i allt väsentligt bakom de föreslagna ändringarna i både Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) och i målbeskrivningen för Socialmedicin och folkhälsa. För detaljerade synpunkter vad gäller målbeskrivningen hänvisar vi till remissvaret från Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa. Det behöver dock tilläggas att Läkarförbundet inte vill förlänga minimitiden för läkares bastjänstgöring (BT), utan den kliniska erfarenheten för blivande specialister i Socialmedicin och folkhälsa behöver säkras på annat sätt.

Vi ser det som positivt att specialitetens samtida relevans och framtida kompetensförsörjning varit huvudfokus i Socialstyrelsens arbete. I en tid då såväl den medicinska, tekniska som samhälleliga utvecklingen går framåt i rask takt, samtidigt som människan kontinuerligt ställs inför nya hälsoutmaningar, är det av stor vikt att målbeskrivningarna inom de olika specialiteterna hålls ajour och vid behov uppdateras i nära samarbete med professionen.

Vad gäller tilläggsuppdraget, om att se över problematiken vad gäller oriktiga intyganden av uppnådd kompetens inom ramen för läkares specialiseringstjänstgöring, vill Läkarförbundet understryka vikten av fortsatt dialog med Socialstyrelsen. Eftersom läkare har det högsta medicinska ansvaret inom hälso- och sjukvården samt åtnjuter ett högt förtroende bland allmänheten får det inte råda några tvivel om att samtliga läkares specialiseringstjänstgöring sker i enlighet med gällande föreskrift och målbeskrivningar.

Vänliga hälsningar
Madeleine Liljegren
Ordförande Utbildnings- och forskningsrådet
Sveriges läkarförbund

Jonas Lilleberg Eriksson
Utredare
Politik och profession
Sveriges läkarförbund
jonas.lilleberg.eriksson@slf.se
Mobiltelefon 070 790 34 49

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021