Hoppa till innehåll

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)

Stockholm, 16 juni 2022
Till: Saco
Gem 2022/0051

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad remiss från Saco och vill lämna följande synpunkter.

Förbundet är positivt till att utredningen anser att det inte finns några hinder för införandet av ILO:s konvention och ser fram emot att den ratificeras snarast möjligen.

Däremot anser Sveriges läkarförbund att det är olyckligt att utredningens förslag till ny bestämmelse om våld och trakasserier i arbetsmiljölagen är så försiktigt formulerad. Här anser förbundet att utredningen inte lever upp till konventionens anda. För förbundets medlemmar har risken för våld, hot om våld samt trakasserier ökat i arbetsmiljön. Detta gäller inte enkom så kallad blåljuspersonal utan även personal på exempelvis akutsjukhus och vårdcentraler.

Vidare är det önskvärt att det framkommer tydligt att hat, hot, våld och trakasserier som arbetstagare utsätts för av tredje part även omfattas av de arbetsmiljölagar och föreskrifter som arbetsgivaren är skyldig att följa. Förekomsten av dylika incidenter är tyvärr vanliga för förbundets medlemmar i sitt yrkesliv, som rapporterar att det är mer sannolikt att de utsätts för hot och våld från patienter och anhöriga än av kollegor och chefer.

Sveriges läkarförbund finner det angeläget att klargöra att utgångspunkten bör vara att alla trakasserier som förekommer på en arbetsplats ska omfattas av motsvarande skydd, oaktat huruvida det föreligger samband med en eller flera diskrimineringsgrunder. Det föreslagna regelverket behandlar mobbing och trakasserier utifrån ett förbyggande och framtidsinriktat offentligrättsligt perspektiv men det är inte tillräckligt. Det saknas en arbetsrättslig skadeståndsgrundande bestämmelse för den enskilda som har utsatts för mobbing och trakasserier i arbetslivet. Sveriges läkarförbund vill också påpeka att mobbing och trakasserier kan ta sig olika uttryck på olika arbetsplatser. Givet dessa situationers komplexitet och individuella förutsättningar kan det uppstå svårigheter både vad gäller att föra saken i bevis som att konstatera och utkräva ansvar. Det är därför viktigt att revidera föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön från 1993.

Sveriges läkarförbund är positiva till uppdraget som har getts Jämställdhetsmyndigheten att sprida information för att höja kunskapen om hur regelverket ser ut i arbetslivet när det gäller anställda som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Detta uppdrag hänger väl samman med utredningens förslag om att ge en myndighet i uppdrag att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om befintligt regelverk.

I övrigt ansluter sig Sveriges läkarförbund till Sacos remissvar.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Sofia Rydgren Stale

Ordförande i Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh

Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)