Hoppa till innehåll

Promemoria om nya könstillhörighetslagar

Stockholm, 24 januari 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0241

Remissunderlag

Promemoria om nya könstillhörighetslagar

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Socialdepartementet.
Läkarförbundet är positivt till förslagen i promemorian och vill lämna följande specifika
synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker att processen för ändring av kön i folkbokföringen separeras från
processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Förbundet motsätter sig inte heller att de
båda processerna regleras i två nya separata lagar.

Läkarförbundet har inget att erinra mot förslagen rörande byte av det kön som framgår av
folkbokföringen, dvs. byte av personnummer. Den tidsfrist på fyra månader som föreslås i
kombination med att ansökan för personer under 18 år ska göras av vårdnadshavarna och
vid ett personligt besök hos Skatteverket utgör, enligt förbundets bedömning, tillräckliga
säkerhetsåtgärder för att ändring i folkbokföringen ska tillåtas utan prövning i sak av
sökandens könsidentitet. För de sällsynta fall där en person fått sitt kön i folkbokföringen
ändrat och sedan vill ändra på nytt föreslås att ansökan ska prövas av Socialstyrelsen. I
dessa fall krävs att sökanden upplever att det kön som framgår av folkbokföringen inte
stämmer överens med könsidentiteten och att det kan antas att sökanden kommer att leva i
denna könsidentitet även i framtiden. Läkarförbundet har inget att invända mot detta och vill
särskilt påpeka att denna prövning gör det möjligt att fånga upp och erbjuda stöd till personer som känner osäkerhet kring sin könsidentitet.

Vad gäller kirurgiska ingrepp i könsorganen i syfte att kroppen ska stämma överens med
könsidentiteten föreslås relevanta moderniseringar av de nu gällande kriterierna för att
sådana ingrepp ska tillåtas. Jämfört med den tidigare promemorian från 2018 föreslås inte
längre att ingreppen i vissa fall ska få genomföras på personer som är under 18 år.
Läkarförbundet konstaterar att personlig mognad är av stor betydelse i dessa sammanhang
och har inget att erinra mot att dessa ingripande och oåterkalleliga ingrepp förbehålls
personer som fyllt 18 år. Förbundet motsätter sig inte heller att beslut om kirurgiska ingrepp i
könsorganen ska kunna fattas i hälso- och sjukvården utan föregående bedömning av
Rättsliga rådet hos Socialstyrelsen. Det är dock viktigt att utredningen inför ett beslut om
kirurgiskt ingrepp alltid sker på ett mycket omsorgsfullt sätt. De kunskapsstöd som ska användas vid ställningstagande till ingreppen behöver därför vara väl genomarbetade, uppdaterade, tydliga och lätta att använda.
Det är viktigt att den nya regleringen följs upp. Uppföljningen bör inkludera de psykiska
hälsoeffekterna över tid hos de som genomgått nu aktuella kirurgiska ingrepp.

 

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare