Hoppa till innehåll

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Stockholm, 2 december 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0166

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad proposition på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Det är mycket bra att Socialdepartementet har lyssnat på de beskrivningar som framkommit när det gäller riskerna med nuvarande lagstiftning på området. Bland annat Chefläkarnätverket har lyft de bekymmer och merarbete som uppstår på grund av att den så kallade transformatorn vid eHälsomyndigheten inte kan användas efter 1 maj 2023.

Utkastet till proposition med förslag till slutdatum sista december 2025 innebär att det kommer finnas tid för en djupare analys kring nödvändiga åtgärder såväl vid eHälsomyndigheten som inom patientjournalsystem / vårdinformationssystem (VIS) samt arbetssätt hos regioner och andra vårdgivare.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget på att anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025. Vi vill dock poängtera att även om det i dagsläget framstår som mycket tid så är det av högsta vikt att regionerna håller tempo i denna fråga så att förutsättningarna för en anslutning kommer att vara så goda som möjligt. Nya vårdinformationsmiljöer införs i många regioner och om den nationella läkemedelslistan kommer innan de tekniska förutsättningarna finns, riskerar läkare och annan vårdpersonal att drabbas av stora administrativa bördor och det är inte acceptabelt.

Regeringen måste fortsätta att följa denna fråga noga för att försäkra sig om att det förberedelsearbete som måste göras innan anslutningen till nationella läkemedelslistan, också hinns med. Visar det sig att det behövs mer tid för regionernas förberedelsearbete, får regeringen vara beredd på att ytterligare skjuta fram datumet för anslutningen till den nationella läkemedelslistan.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Marina Tuutma

Andre vice ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare