Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (dnr 4.1-37013/2021)

Stockholm, 8 februari 2022
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0268

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade förslag till uppdaterade föreskrifter och allmänna råd på remiss från Socialstyrelsen.

Läkarförbundet har fokuserat på de förslag som avser hälso- och sjukvården. Förbundet
stödjer dessa förslag med följande påpekanden.

Det är bra att skrivningen om att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen
ska ställa frågor om våld lyfts från allmänt råd till föreskrift. Därigenom ställs tydligare krav på
vårdgivaren att ta fram och implementera sådana rutiner. Läkarförbundet vill framhålla att det
ofta är svårt och känsligt att ställa frågor om våld. Svaren behöver också hanteras korrekt.
För att säkerställa att patienten blir väl bemött och omhändertagen, och inte genom hälsooch sjukvårdpersonalens handläggning utsätts för ytterligare risker, behöver personalen få
adekvat utbildning om våldsutsatthet, tecken på våld och om samtal om våld.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget att hälso- och sjukvårdspersonalen ska hjälpa misstänkt
våldsutsatta vuxna att få kontakt med socialtjänsten. Förbundet har inte heller något att
erinra mot att föreskriften, när det gäller barn som kan misstänkas ha utsatts för eller
bevittnat våld, kompletteras med en skrivning om att personalen ska ställa frågor till en
medföljande vuxen ”om det är möjligt utan att det innebär risk för barnet”. Även i dessa delar
kommer det sannolikt att finnas behov av information och utbildning av personalen.

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (dnr 4.1-37013/2021)