Hoppa till innehåll

Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Stockholm, 11 januari 2022
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0216

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning
Läkarförbundet står bakom förslaget till författningsändring, men har synpunkter på vilka data som föreslås samlas in då uppgifter om fast läkarkontakt inte föreslås ingå bland nödvändiga registeruppgifter. Vi anser att uppgifter om fast läkare ska registreras och kunna följas upp enhetligt.

I övrigt vill vi framhålla svårigheter med internationella jämförelser och slutligen understryka vikten av ett effektivt rapporteringsförfarande som utesluter dubbelarbete och inte tar onödig tid från läkare och övrig vårdpersonal.

Författningsförslag
Läkarförbundet står bakom förslaget till författningsändring för att få till stånd en nationell insamling av uppgifter från primärvården. Att samla in uppgifter från primärvården innebär möjligheter att följa patientens hela vårdkedja och på så sätt kunna utvärdera vårdens sammantagna innehåll, tillgänglighet och funktionssätt. Det kan ge ökade möjligheter till kvalitetsuppföljning och gynna en mer jämlik vård.

Fast läkarkontakt
Den enskilt mest betydelsefulla indikatorn på en fungerande och tillgänglig nära vård med en god kontinuitet för patienterna är en egen vald fast läkare. Läkarkontinuitet bidrar till hälsovinster och en trygghet för patienten, liksom en mer resurseffektiv vård. Uppgifter om patientens tillgång till en fast läkarkontakt är därför något av det viktigaste att registrera och följa upp.

Socialstyrelsen föreslår ändå inte att uppgifter om fast läkarkontakt ska ingå bland nödvändiga registeruppgifter. Myndigheten framhåller att det skulle kräva en entydig definition av begreppet fast läkarkontakt, liksom likalydande krav på en fast läkarkontakt i hela landet och slutligen att uppgifterna om fast läkarkontakt finns enhetligt registrerade i regionernas journalsystem. Då skulle relevant information rörande fast läkarkontakt kunna registreras i ett hälsodataregister. Information så som ”Har patienten en fast läkarkontakt?” och ”Skedde vårdkontakten med patientens fasta läkarkontakt?”.

Läkarförbundet vill framhålla vikten av att slå fast en gemensam definition av fast läkarkontakt i primärvården för att främja en jämlik vård. Det torde vara ett överkomligt hinder. Problemet att uppgiften idag inte finns tillgänglig i strukturerad form bör också kunna överbryggas. Uppgiften skulle kunna föras in i regioners digitala listningstjänster som enligt regeringens förslag (prop. 2021/22:72) ska registrera på vilken vårdcentral enskilda medborgare är listade på. Dessa listningstjänster skulle alltså också kunna registrera på vilken namngiven läkare, om någon, den enskilde står listad. Denna uppgift skulle sedan kunna kombineras med en uppgift om vilken vårdkontakt patienten träffade.

Uppgiftsinsamling ur ett internationellt perspektiv
Gällande internationella jämförelser ser vi att man behöver ta i beaktande att möjlighet att jämföra internationellt kommer bli mycket svårt då data kommer att betyda olika saker då data kommer vara insamlat på olika sätt och vara kodat på olika sätt. Att få data att rapportera samstämmigt kan bli en alltför stor utmaning.

Behov av goda tekniska förutsättningar för rapportering
Det är oklart hur mycket förslaget kräver i form av dubbelregistrering. Det är även oklart hur mycket arbete som behöver läggas på att likrikta hur koder och klassificeringar används i olika delar av landet så att data blir tillförlitligt.

Vi vill understryka vikten av att insamlingen av registeruppgifter från primärvården sker på ett effektiv och enkelt sätt och inte kräver dubbelregistrering, så att det inte ökar den administrativa belastningen av vården. Det är viktigt att rapporteringen integreras med journalsystem så att vårdpersonal inte behöver registrera samma uppgifter i flera system och därmed får mindre tid att träffa patienter.

Förväntad resursåtgång vid krav på uppgiftslämnande
Socialstyrelsen konstaterar att mindre företags arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga riskerar att påverkas, varför vi ser ett behov av att kompensera dessa för kostnader i samband med det.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Sara de Haas
Utredare
Politik och profession
sara.de.haas@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 42

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården