Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd

Stockholm, 27 april 2023
Till: Saco
Gem 2023/0048

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad remiss från Saco och vill lämna följande synpunkter.

Förslaget
CSN föreslår att nya föreskrifter ska införas som reglerar när omställningsstudiestöd och föräldrapenningsförmåner ska anses lämnas ut för samma tid.

Läkarförbundets synpunkter
Läkarförbundet anser att skälen bakom förslagen i sig är rimliga och förståeliga. Behovet av föreskrifter om samordning torde säkerställa att ärenden handläggs på samma sätt med ökad rättssäkerhet för samtliga studerande, oavsett om de är mottagare av omställningsstudiestöd eller studiemedel.

Förslaget
CSN föreslår vissa justeringar som möjliggör för studerande vid universitet och högskolor att begära att studietid och studietakt med omställningsstudiestöd i vissa fall ska kunna beräknas på ett annat sätt.

Läkarförbundets synpunkter
Läkarförbundet anser att en harmonisering av beräkningen av stödet och hur utbildningsanordnaren beräknar studietakten för sina utbildningar, är rimligt. Det är dock
viktigt, eftersom det kommer att vara upp till den enskilde att själv begära att att stödet ska beräknas annorlunda, att informationen och möjligheten till stöd finns tillgänglig i adekvat utsträckning så att den studerande kan göra ett informerat val. Det måste tydligt framgå vilka konsekvensen av val av beräkningsmetod får, för individen.

Förslag
CSN föreslår att förtydliga att om en återbetalning av oönskat omställningsstudiestöd eller studiestöd ska räknas som sådan, så ska beloppet vara tillgängligt på CSNs konto inom samma tidsram som bestämmelserna i Studiestödslagen.

Läkarförbundets synpunkter
Läkarförbundet har inget att anmärka mot förslag, och tillstyrker förslaget.

Förslaget
CSN föreslår att det oftare än idag bör ställas krav på att en utländsk läroanstalt ska intyga att den studerande har påbörjat sina studier, innan studiemedel kan betalas ut. Sådant intygande bör enligt CSN:s förslag krävas om den studerande annars kan få betydande belopp utbetalda redan innan studiestarten och om beslutet om studiemedel avser studier vid en utländsk läroanstalt där felaktigt utnyttjande av studiemedel tidigare har förekommit.

Läkarförbundets synpunkter
En stor andel av svenska läkarstudenter utbildar sig utomlands, framförallt i andra EU-länder. Sveriges läkarförbund anser att det är väldigt viktigt att möjligheterna att få studiemedel för utlandsstudier är fortsatt goda. Många som studerar till läkare utomlands behöver ha möjlighet att betala terminsavgifter och omkostnader för resor och uppehälle i förskott. Att vid behov kunna få studiemedel utbetalda redan innan studierna påbörjas, är en möjlighet som behöver värnas.

Läkarförbundet anser att skälen bakom CSN:s förslag i sig är rimliga och förståeliga. Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott måste självklart motverkas. Det är dock viktigt att kravet på lärosätenas intygande inte blir en flaskhals i processen att få studiemedel utbetalda. Enskilda studenter ska inte behöva drabbas för att ett lärosäte exempelvis har långa handläggningstider för att inkomma med denna typ av intyg.

CSN skriver att förslaget kan medföra att det blir svårare att påbörja studier utomlands, särskilt om den utländska läroanstalten kräver inbetalningar av undervisningsavgifter redan innan studiestarten. Läkarförbundet anser att CSN behöver ta hänsyn till olika utländska lärosätens rutiner kring detta. Om ett universitet som tillhandahåller läkarutbildning av hög
kvalitet kräver att terminsavgiften är betald innan studenten och CSN kan få ett intyg, bör detta inte utgöra hinder för att få studiemedel utbetalda innan studiestart.
I övrigt ansluter sig Sveriges läkarförbund till Sacos remissvar.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh
Arbetsliv och juridik
Förbundsjurist, Sveriges Läkarförbund

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd