Hoppa till innehåll

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering – underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Stockholm, 5 januari 2024
Till: Saco
Gem 2023/0151

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss via Saco och vill framföra följande synpunkter.

Övergripande synpunkter

Läkarförbundet tillstyrker utredningens grundförslag med tre forskningsfinansierande myndigheter: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Även alternativförslaget med två myndigheter är acceptabelt.

Vi instämmer i utredningens bedömning att finansiering av banbrytande forskning kräver att man tar risker och satsar långsiktigt. Det är viktigt att i detta sammanhang betona vikten av att satsa på forskare tidigt i karriären.

Utredningen belyser vikten av att från statligt håll även finansiera implementering av forskning. Idag tar det till exempel många år från att ett läkemedel tas fram till att det rutinmässigt används. Det är viktigt att forskningsrön kommer medborgare till gagn så snabbt som möjligt.

Vi delar utredningens bedömning att det saknas ett helhetsgrepp kring processer och instrument för finansiering av forskning och innovation. Det är ett måste för att Sverige ska fortsätta utvecklas och vara en ledande forskningsnation.

Finansiering av doktorandstudier (s 364)

Utredningen gör bedömningen att ovanstående myndigheter bör bevilja medel för fyra års doktorandstudier, i de fall syftet är att finansiera forskarutbildning. Sveriges läkarförbund anser att detta kan vara en arbetsmiljömässig fördel för bland annat prekliniska doktorander, och deras handledare. Samtidigt bör tryggheten för vissa doktorander inte omöjliggöra ett mer flexibelt förfarande för doktorander som samtidigt är kliniskt verksamma.

Balans mellan extern finansiering och basanslag (s 369)

Utredningen anser sig inte ha mandat att föreslå volym eller nivå för basanslagen. Läkarförbundet vill passa på att lyfta att de direkta anslagen till universitet och högskolor bör öka mer än anslagen till andra forskningsfinansiärer, för att möjliggöra långsiktiga satsningar och säkra rekryteringen av framtidens forskare.

Det är svårt för forskande läkare att få finansiering för sin forskning. Enligt Läkarförbundets enkät från 2022 uppger 27 procent av våra forskande medlemmar att de under de senaste fem åren har fått försämrad tillgång till forskningsmedel.

Uppföljning (s 100)

Utredningen uppger att Vetenskapsmyndigheten bör följas upp mot sin förmåga att värna den fria forskningen samt att stimulera internationellt konkurrenskraftig och banbrytande forskning. Läkarförbundet anser att ett alltför ensidigt fokus på excellens och spets riskerar att ske på bekostnad av bredd och återväxt.

Det behövs fortsatt riktade satsningar på underbeforskade områden där starka forskningsmiljöer ännu inte kunnat byggas upp. Patientnära forskning som utgår från frågeställningar i den kliniska vardagen är ett område som riskerar att få svårt att konkurrera om forskningsanslag.

Utvärderingssystemen måste därför ta tillräcklig hänsyn till den patientnära forskningens förutsättningar och till behovet av kompetensförsörjning för den framtida forskningen. Vi ser även behov av betydligt större satsningar på den kliniska behandlingsforskningen och annan patientnära forskning samt forskning inom primärvården och hoppas att regeringen ska återkomma till detta snarast.

 

Med vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Therese Wallqvister

Förbundssekreterare

 

therese.wallqvister@slf.se

Telefon 08-790 33 00

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering – underlagsrapporter (SOU 2023:19)