Hoppa till innehåll

Betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida SOU 2023:23

Stockholm, 28 november 2023
Till: Saco
Gem 2023/0126

Remissunderlag
Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges läkarförbund tror att en förändring av arbetsmiljöregelverket i linje med utredningens förslag kan utgöra ett steg framåt avseende läkarnas arbetsmiljö.

Möjlighet att söka graviditetspenning är begränsad för läkare idag. En granskning från tidningen Sjukhusläkaren [1]visar att läkare i dubbelt så hög utsträckning nekas graviditetspenning jämfört med övriga sökande. Vi välkomnar förslaget om en icke behovsprövad graviditetspenning från sju dagar innan förlossning för att också renodla föräldrapenningens syfte: att ta hand om ett barn som fötts. Vi välkomnar också möjligheten att omfattas som student, givet uppfyllandevillkor.

Läkarförbundet är därför i huvudsak positiva till utredningens förslag. Vi bedömer att utredningens slutsatser är viktiga och välkomnar en implementering av desamma. Vi önskar dock att Jämställdhetsmyndigheten i sitt arbete att utvärdera omplaceringar också inkluderar möjlighet till jourbefrielse vid graviditet och att företagshälsovården tydligare inkluderas när arbetsgivare informeras om risker i arbetsmiljön för gravida.

12.3. Regelverket för sjukpenning ska förtydligas

Förbundet ställer sig positivt till förslaget till förtydligandet i 27 kap. 2 paragraf SFB. ”Ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av graviditet ska anses vara sjukdom om tillståndet är sådant att det hade ansetts vara sjukdom om den försäkrade inte hade varit gravid.” Det underlättar också för den sjukskrivande läkaren. Vi välkomnar också att Socialstyrelsen utreder efterlevande av detta i enlighet med 12.4. Att uppdatera det nationella kunskapsstödet i försäkringsmedicin är också viktigt.

Vi tillstyrker förslaget om förtydligande samt Socialstyrelsen utvidgade utredningsansvar.

 

12.6. Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst vid graviditetspenning ska höjas

Förbundet ställer sig positivt till en höjning av graviditetspenning till 10 prisbasbelopp och därmed harmonisering med övriga föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen. Vi ser det också som ett välkommet förslag i syfte att motverka sjukskrivningar.

Vi tillstyrker förslaget om höjd graviditetspenning.

 

12.7. Det ska inte i dagsläget införas en självständig rätt till graviditetspenning vid psykiskt påfrestande arbete

Förbundet håller med om att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och organisatoriskt arbetsmiljöarbete ska användas för att säkerställa en psykologiskt trygg arbetsmiljö. Samtidigt visar en granskning att det arbetet ofta prioriteras ned i klinisk verksamhet till förmån för annan lagstiftning (Rapport Organisatorisk och socialarbetsmiljö, 2018-2022, Arbetsmiljöverket). Risken finns också avseende gravidas rättigheter till omplaceringar eller förändrade arbetsuppgifter. Risken finns också avseende gravidas rättigheter till omplaceringar eller förändrade arbetsuppgifter.

Vi välkomnar därför att Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att undersöka huruvida omplaceringar faktiskt genomförs. Vi ser det också som mycket positivt att myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att samla och sprida information. Vi bedömer att samtliga dessa tre åtgärder behöver komma på plats för att förändringen ha förutsättningar att falla väl ut.

Emellertid vill vi även särskilt poängtera att nattarbete också medför särskilda risker för den gravida och fostret. Vi vill därför att Jämställdhetsmyndigheten kontrollerar i vilken mån detta beaktas av arbetsgivaren, samt vad gäller möjlighet till jourbefrielse.

Vidare föreslår Förbundet ett tillägg och förtydligande då Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att granska arbetsgivares kännedom om risker i arbetsmiljön för gravida och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra densamma. Förbundet menar att även företagshälsovård kan vara en resurs för detta. I arbetsmiljölagen stipuleras att arbetsgivare ska upphandla kompetent företagshälsovård för bland annat riskbedömningar.

Med dessa medskick tillstyrker vi förslaget.

 

12.8.3. Arbete som inte låter sig göras med anledning av magen ska anses vara fysiskt påfrestande arbete

Förbundet ställer sig bakom förslaget om att arbete som inte låter sig utföras med anledning av gravidmage ska anses vara fysiskt påfrestande arbete. För studenter och andra i kliniskt, patientnära arbete bör det beaktas att höggraviditet kan försvåra arbetet.

Vi tillstyrker förslaget.

 

Vänliga hälsningar

 

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Kjell Silver

Ombudsman

Kjell.silver@slf.se

08-790 33 97

 

 

[1] https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/09/myndighetsstatistik-visar-att-lakare-oftare-nekas-graviditetspenning/

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida SOU 2023:23