Hoppa till innehåll

Svar från Läkarförbundet på SOU 2024:2 Ett samordnat vaccinationsarbete (S2024/0009)

Stockholm, 13 maj 2024
Till: Socialdepartementet
Gem 2024/0030

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Övergripande synpunkter

Läkarförbundet välkomnar en tydligare reglering av de nationella vaccinationsprogrammen och ett bredare vaccinationsregister. Samtliga förslag i utredningen tillstyrkes, förutom det som nämns nedan.

16.4 Kriterierna för nationella vaccinationsprogram utvecklas

Läkarförbundet anser inte att det ska krävas att vaccinering ska ha påverkan på smittspridningen för att inkluderas i ett nationellt vaccinationsprogram. Det skulle innebära att vacciner mot till exempel stelkramp, bältros och TBE inte skulle kunna komma i fråga för nationella program, inte heller eventuella framtida vacciner mot till exempel borrelia. Det innebär också att vacciner som minskar risken för allvarlig sjukdom och död, men inte minskar smittspridningen, inte kan komma i fråga. Att det införs en möjlighet att göra undantag från detta krav vid särskilda skäl som föreslås i kap 16.5 kan inte anses vara tillräckligt. Utgångspunkten bör i stället vara vaccinets förutsättningar att minska sjukdomsbördan ur ett samhällsperspektiv. Nationella vaccinationsprogram ger bättre förutsättningar för jämlik vård. Vi befarar också att regionala vaccinationsprogram har sämre förutsättningar att få allmänhetens förtroende, i de fall det görs olika bedömningar kring vaccinet i olika regioner.

16.10 Vissa bedömningar om Folkhälsomyndighetens nuvarande roll samt arbetsgivares ansvar för vaccinationer

Utredaren bedömer att nuvarande ordning fungerar väl (där arbetsgivare har ett betydande ansvar enligt arbetsmiljölagen att skydda arbetstagare mot ohälsa, bland annat genom vaccination av medarbetare som utsätts för risker genom sitt arbete).

Läkarförbundet delar inte uppfattningen att det fungerar väl idag. Under pandemin fick alltför många inom vård och omsorg vänta alltför länge på vaccinationer, trots att de arbetar i verksamheter där det lätt borde gå att ordna på arbetsplatsen, och trots att det är helt centralt att vårdpersonal har uppdaterat vaccinationsskydd för att skydda sköra patienter från smitta, för att förebygga personalbrist på grund av sjukdom och för att skydda arbetstagarna mot arbetsmiljörisker. Detta kan delvis ha berott på en oklarhet i regelverket när regionerna både är utförare av ett vaccinationsprogram och samtidigt arbetsgivare med arbetsmiljöansvar.

19.6 Krav på skyndsam rapportering och vårdgivarens uppgiftsskyldighet

Vi delar utredarens uppfattning att det är angeläget att det inte är för lång eftersläpning i rapporteringen till vaccinationsregistret. Vi vill dock understryka att det är angeläget att rapporteringen inte får innebära att läkares administrativa börda ökar. Detta behöver ske automatiskt via digitala lösningar i de befintliga vårdinformationsystemen.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

Malin Strid
Utredare

Avdelningen för politik och profession

Sveriges läkarförbund

malin.strid@slf.se

070-091 69 82

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2024
Svar från Läkarförbundet på SOU 2024:2 Ett samordnat vaccinationsarbete (S2024/0009)