Hoppa till innehåll

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)

Stockholm, 2 maj 2017
Till: Saco
Gem 2017/0108

Sveriges läkarförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag, som inne­bär en höjning av marginalskatten på upp till 2 400 kronor per år för personer med inkomster över den övre skiktgränsen, enligt förslaget 647 900 kronor.

I underlaget anges att förslaget på sikt kan resultera i en minskning av antalet arbetade timmar bland personer i de berörda inkomstintervallen. Effekten antas dock vara begränsad eftersom perso­ner med höga inkomster anses göra få förflyttningar mellan att arbeta och inte ar­beta.

En betydande andel av Läkarförbundets medlemmar har årsinkomster över den föreslagna övre skiktgränsen. Redan idag väljer också många läkare att gå ner i arbetstid, på grund av hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö i kombination med ett högt marginalskatte­tryck. Läkarförbundet anser därför att förslaget underskattar risken för negativa sysselsätt­ningseffekter.

Även en liten minskning av antalet arbetade timmar från de specialiserade, er­farna och därför högst avlönade läkarna riskerar att påverka hälso- och sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet negativt. Då specialistläkarna är oundgängliga som handledare för läkare under vidareutbild­ning riskerar även kapaciteten för utbildning av framtida specialistläkare att minska.

Mot bakgrund av detta avstyrker Läkarförbundet förslaget.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Heidi Stensmyren, Ordförande i Sveriges Läkarförbund
Kajsa Holmberg, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)