Hoppa till innehåll

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Stockholm, 26 april 2019
Till: Socialdepartementet
S2019/00497/SF

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Sveriges läkarförbund ser principiellt positivt på att öka möjligheten att kvarstå i yrkeslivet längre. Åtgärderna i denna remiss är i enlighet med de intentioner som tidigare lagts fram till förslag i SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv och Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år.

I Ds 2018:28 föreslogs ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken, riktålder för pension, kopplat till ny höjd LAS-ålder. I den nu aktuella remissen föreslås en annan konstruktion av riktålder än den som tidigare presenterats i Ds 2018:28. Sveriges Läkarförbund anser att den nya föreslagna konstruktionen jämfört med den i Ds 2018:28 är en mer hållbar form av uppbyggnad även om det föreligger risker med att införa ett automatiskt system för höjning av åldersgränser.
Sveriges Läkarförbund vill understryka vikten av att en höjning av LAS-ålder bör ha samma följsamhet som höjning av riktåldern.

Sveriges Läkarförbund anser att det är av stor vikt att alla eventuella höjningar av åldersgränser i pensionssystemet genomförs parallellt och samordnat med övriga åldersgränser i andra trygghetssystem. Detta för att ge alla förutsättningar till en förlängd ekonomisk trygghet i samband med det förlängda yrkeslivet.

Det är för samhället viktigt att ha ett hållbart ekonomiskt system. Med dagens demografiska utveckling är ett längre yrkesliv en naturlig följd av den utvecklingen. Med ett längre arbetsliv bör man också säkerställa att möjlighet ges för att kunna arbeta. Sveriges Läkarförbund ser att framtida satsningar kommer att behövas för att säkerställa att det råder en balans mellan resurser och krav. En förutsättning för ett längre arbetsliv grundas på en god och hållbar arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta längre.

Utöver satsningar på arbetsmiljön bör man även motverka eventuell åldersdiskriminering i samband med ett längre arbetsliv.

Sveriges Läkarförbund saknar konkreta förslag på hur ovan angivna avses att omhändertas. Rådande pensionssystem är för de flesta svårbegripligt redan idag. Sveriges Läkarförbund ser därför ett stort behov av informationsinsatser till allmänheten gällande de nya förändringarna.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Heidi Stensmyren
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Shewen Aziz
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2